Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kompetencie Odboru zdravotníctva

Odbor zdravotníctva BSK koordinuje výkon územnej samosprávy na úseku zdravotníckej starostlivosti a humánnej farmácie, ako aj činnosť štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení na území Bratislavského samosprávneho kraja.

 

 
 1. Súčinnosť na preventívnych programoch (zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, čl. I §3 písm. m).
 2. Utváranie podmienok na rozvoj zdravotníctva (zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, § 4 ods. písm. i).
 3. Zabezpečuje plnenie úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva (§ 46 ods. 1 písm. i) zákona č. 576/2004 Z. z.).
 4. Zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etickej spôsobilosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti a zabezpečuje jej činnosť (§ 5 ods. 2 a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z.z.).
 5. Schvaľovanie biomedicínskeho výskumu v  zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti (§ 26 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z.).
 6. Zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etickej spôsobilosti projektov biomedicínskeho výskumu a  etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti a zabezpečuje jej činnosť (§ 5 ods. 2 a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z.).
 7. Schvaľovanie biomedicínskeho výskumu v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti (§ 26 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z.).
 8. Sledovanie minimálnej siete zdravotníckych zariadení, jej prehodnocovanie v dvojročných  intervaloch a v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a zdravotnými poisťovňami a zabezpečovanie jej doplnenia (§ 6 ods.2 zákona č. 578/2004 Z. z.).
 9. Vydávanie povolení na prevádzkovanie: ambulancie (okrem ambulancie rýchlej lekárskej  pomoci), zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionára, polikliniky, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia spoločných vyšetrovacích zložiek, všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu, domu ošetrovateľskej starostlivosti, mobilného hospicu (§ 11 ods. 2 písm. a) až k) zákona č. 578/2004 Z. z.).
 10. Vydávanie rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia (§ 18 ods.1 písm. a) až c), ods. 2, ods.3 písm. a) až c), ods.5, ods. 6 písm. a) až d) zákona č. 578/2004 Z. z.).
 11. Vydávanie rozhodnutí o zrušení povolenia (§ 19 ods.1 písm. a) až f) zákona č. 578/2004 Z. z.).
 12. Vyznačovanie zmien údajov v povolení. (§ 16 ods.1 písm. a) a b) a ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z.).
 13. Pri zániku ambulancie lekár samosprávneho kraja preberá do úschovy zdravotnú dokumentáciu a zabezpečuje jej odovzdanie novému poskytovateľovi (§ 23 ods. 2 - 4 zákona č. 576/2004 Z. z.).
 14. Zabezpečovanie zastupovania poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom pri dočasnom pozastavení povolenia a v prípade   potreby (§ 46 ods. 1 písm. e) zákona č. 576/2004 Z. z.).
 15. Určenie lekárov na vykonanie odvodov brancov (§ 46 ods.1 písm. h) zákona č. 576/2004 Z.z.).
 16. Spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu (§ 46. ods.1 písm. j) zákona č. 576/2004 Z. z.).
 17. Schvaľovanie poplatkov za prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti (§ 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.).
 18. Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (§ 46. ods.1 písm. g) zákona č. 576/2004 Z. z.).
 19. Ukladanie pokút a iných sankčných opatrení za porušenie zákonných povinností poskytovateľa (§ 81 a § 82 zákona č. 578/2004 Z. z.).
 20. Prešetrovanie rozhodnutí ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (§ 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z.).
 21. Samosprávny kraj môže financovať ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov z prostriedkov rozpočtu samosprávneho kraja (§ 39 písm. b) zákona 578/2004 Z. z.).
 22. Lekár samosprávneho kraja podáva návrhy Slovenskej zdravotníckej univerzite na zaradenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie, alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do špecializačného štúdia podľa príslušného špecializačného odboru a na základe jeho žiadosti (Nariadenie vlády SR č.322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností §7 ods.1).
 23. Lekár samosprávneho kraja vydáva súhlas na vydanie lieku s obsahom omamnej látky lekárňou aj mimo kraja v ktorom bol lekársky predpis vystavený, ak liek s obsahom omamnej látky nie je k dispozícii v kraji, v ktorom nebol lekársky predpis vystavený (§ 40 ods. 10 zákona č. 140/1998 Z. z.).