Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kompetencie Odboru dopravy

Pôsobnosť Odboru dopravy v oblasti cestnej dopravy a dráh vyplývajú zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave a dráhach v znení neskorších predpisov a v oblasti pozemných komunikácií zo zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 

Odbor dopravy BSK spolupracuje pri tvorbe analytických a koncepčných dokumentov hospodárskeho a sociálneho rozvoja na území BSK za oblasť dopravy, spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy, zabezpečuje metodickú činnosť pri tvorbe komplexných dlhodobých plánov v oblasti prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov, spracováva návrhy zámerov rozvoja cestnej siete na úrovni kraja, koordinuje investičnú činnosť v etape investičnej prípravy stavieb pozemných komunikácií a zabezpečuje najmä:

  •  Udeľovanie, odnímanie a vykonávanie zmien dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, kontrolu vydaných dopravných licencií a výkon odborného dozoru na dodržiavanie ustanovení v dopravných licenciách, Prerokovávanie, schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy, vykonávanie odborného dozoru v cestnej doprave, dodržiavanie schválených cestovných poriadkov a sledovanie frekvencie cestujúcich na jednotlivých spojoch a na základe toho vykonávanie opatrení na zabezpečenie prepravy cestujúcich.
  • Prejednávanie priestupkov, príp. ukladanie pokút dopravcom za porušenie povinností v pôsobnosti samosprávneho kraja.
  • Vedenie evidencie dopravcov, jednotného informačného systému vo vnútroštátnej autobusovej doprave.
  • Spolupráca so všetkými zainteresovanými organizáciami pri realizácii integrovanej dopravy v regióne, príp. so susednými regiónmi, optimalizácia verejnej hromadnej dopravy, zlepšovanie dopravnej obslužnosti kraja.
  • Prerokúvanie návrhu cestovných poriadkov a návrhov zmien pred ich zverejnením s prevádzkovateľom železničnej dráhy, následné prispôsobenie cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy, vykonávanie odborného dozoru na dráhach, sledovanie frekvencie cestujúcich na dráhach a následné vykonávanie opatrení na zabezpečenie prepravy cestujúcich.
  • je objednávateľom regionálnej dopravy a mestských a prímestských železničných dopravných služieb vo verejnej osobnej doprave, ktorých objednávateľom nie je ministerstvo, a uhrádza stratu podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Odbor dopravy BSK v oblasti mestských dráh ako prenesený výkon štátnej správy:

• Plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh,
• Plní úlohy vyplývajúce z postavenia vyšetrovacieho orgánu pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na mestských dráhach,
• Vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej,
• Vydáva stanoviská k projektovým dokumentáciám stavieb, týkajúcich sa dráh a ochranného pásma dráh,
• Zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a nariaďuje ich odstránenie,
• Vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach,
• Vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh,
• Vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh,
• Vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy,
• Rozhoduje o zrušení mestskej dráhy,
• Prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov vo veciach stavby mestských dráh,
• Ukladá pokuty za priestupky a iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach a podľa stavebných predpisov.

Odbor dopravy BSK v oblasti dopravy na mestských dráhach ako orgán verejnej správy :

• Vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu,
• Vykonáva štátny odborný dozor v mestskej doprave,
• Ukladá pokuty za porušenie povinností v mestskej doprave.


Odbor dopravy BSK na úseku pozemných komunikácií:


V spolupráci s právnickou osobou založenou za účelom samotného fyzického výkonu správy a údržby ciest II. a III. triedy (Regionálne cesty Bratislava, a. s. - RCB) vo vzťahu k iným orgánom štátnej správy a k obciam vykonáva najmä :
• pripravuje a poskytuje informácie a podklady o vykonávaní a plánovaní bežnej a zimnej údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BSK,
• pripravuje a poskytuje informácie z prehliadok a následných spracovaných podkladov o technickej evidencii ciest a cestných stavieb (mostných objektov) vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje celkovú zjazdnosť ciest (vozoviek, cestného telesa a odvodnenia, mostov a ostatných cestných objektov) a odstraňovanie všetkých zistených závad v zjazdnosti ciest vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje údržbu cestnej zelene a sadovníctva na všetkých cestných úsekoch, cestných pomocných pozemkoch alebo na pozemkoch tvoriacich súčasť ciest vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje údržbu a obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia a dopravných bezpečnostných zariadení a vybavení na cestách vo vlastníctve BSK,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje opodstatnené plnenie požiadaviek miest a obcí v súvislosti s prejazdnými úsekmi ciest cez mestá a obce a všetkých ostatných úsekov ciest aj mimo prejazdné úseky cez mestá a obce,
• prostredníctvom RCB zabezpečuje výkon všetkých ostatných činností v rámci výkonu správy majetku, údržby a rekonštrukcii celej cestnej siete vo vlastníctve BSK,
• vydáva stanoviská k stavebnej činnosti dotýkajúcej sa ciest vo vlastníctve BSK,
• vydáva stanoviská k územným plánom miest a obcí BSK,
• vypracúva informatívne návrhy riešení na zníženie dopravnej nehodovosti na cestách vo vlastníctve BSK,
• zúčastňuje sa na rokovaniach týkajúcich sa plánovanej výstavby diaľnic, rýchlostných komunikácií, ciest a miestnych komunikácií, v náväznosti na cesty vo vlastníctve BSK,
• pripravuje a poskytuje správu o vyhodnotení činnosti za uplynulé obdobie,
• plní úlohy v oblasti cestného hospodárstva prijaté uzneseniami zastupiteľstva BSK.


Súvisiace články