Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Sociálne služby poskytované samosprávnym krajom


 

 

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
Zákon o sociálnych službách definuje sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na: 
  • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
  • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
  • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
  • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
  • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
 
BSK v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom o sociálnych službách:
  • poskytuje základné poradenstvo,
  • zabezpečí sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, u poskytovateľa sociálnej služby, zapísaného v registri, na základe jej výberu.

Dôležité upozornenia vyplývajúce z novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2014:

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydané do 31.decembra 2014 fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek stratilo platnosť 1. januára 2015, ak táto fyzická osoba na základe tohto rozhodnutia nepožiadala vyšší územný celok o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31.decembra 2014 alebo nepožiadala poskytovateľa sociálnej služby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31.decembra 2014.
V domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba osobám do dovŕšenia dôchodkového veku, t. j. v týchto zariadeniach sa môže začať poskytovať sociálna služba len osobám, ktoré nedovŕšili dôchodkový vek.