Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Usmernenie RO OPBK k podmienkam oprávnenosti Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ISRMO)

Dňa 10. apríla 2012 vydal Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj usmernenie k niektorým podmienkam oprávnenosti Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ISRMO).

 

Usmernenie je určené pre všetky oprávnených žiadateľov v rámci Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí č. ISRMO/2012/01. Cieľom usmernenia je pre čiastkové projekty ISRMO definovať oprávnené subjekty, ktoré sú podľa Riadiaceho orgánu (Ministerstvo výstavby a rozvoja vidieka SR) akceptovateľné prevádzkovať školy a školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, komunitné centrá a zariadenia sociálneho bývania.

V zmysle usmernenia Riadiaci orgán OPBK pre ISRMO akceptuje na prevádzkovanie oprávnených zariadení len samotných žiadateľov o NFP, čiže predkladateľov projektového návrhu alebo subjekty v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Dovoľujeme si upozorniť, že usmernenie skomplikovalo predovšetkým oblasť komunitných centier a sociálnych zariadení. Mestá a mestské časti musia byť priamym zriaďovateľom týchto zariadení a rovnako musia zabezpečovať ich prevádzku a financovať chod po dobu minimálne 5 rokov.

Usmernenie ďalej bližšie popisuje dokumenty potrebné k predkladanej žiadosti o NFP a presne definuje časovú oprávnenosť výdavkov pre čiastkové projekty ISRMO. Oprávnené výdavky na čiastkové projekty ISRMO (s výnimkou výdavkom na podporné aktivity projektu ako napr. vypracovanie projektovej dokumentácie) musia vzniknúť a byť uhradené žiadateľom v období od 31. januára 2012, čo žiadateľ následne pri preplácaní predmetných žiadostí o platbu dokladuje výpisom z bankového účtu prijímateľa alebo výdavkovými pokladničnými dokladmi.