Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

P O Z V Á N K A na zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

XXIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 15. februára 2013 (piatok) o 9.00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave.

 
Program:
 
Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu
 • Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho
  kraja s termínom plnenia január a február 2013                                                                   
 • Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja z decembra 2012
 • Informácia o dotáciách poskytnutých v zmysle VZN BSK č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení VZN č. 24/2008 k 31. decembru 2012      
 • Návrh na schválenie „Vyhlásenia o zámere realizácie cestného mosta ponad rieku Morava medzi obcou Angern and der March a obcou Záhorská Ves“ v programovacom období 2014 - 2020.
 • Odpočet možností získania externých finančných zdrojov financií pre priority BSK 2012/2013
 • Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2012
 • Návrh na schválenie Zmeny č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR Behind the bridge – Budovanie turisticky atraktívnej ponuky cestovného ruchu v lokalite Cyklomosta Devínska Nová Ves – Schloss Hof, spolupráca dotknutých regiónov pri propagácii turistického potenciálu lokality „za mostom“
 • Návrh na menovanie Mgr. Martiny Betinovej do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírska, Sibírska 69, 831 02 Bratislava, s účinnosťou od 1.3.2013
 • Informácia o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK                                                       
 • Návrh na zrušenie OVS vyhlásenej Z BSK dňa 22. júna 2012 uznesením č. 57/2012 na predaj prebytočného majetku – kaštieľ Veľký Biel
 • Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK za II. polrok 2012
 • Informácia o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave vykonanej NKÚ SR v Bratislavskom samosprávnom kraji v roku 2012
 • Informácia o zmene zaradenia zastávok a železničných staníc do tarifných zón
 • Odpočet plnenia Priorít BSK 2009-2013 stav k 31.12.2012
 • Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
 • Informácia o priebehu pripomienkovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020
 • Informácia o príprave vzniku memoranda o spolupráci a podpore v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • Informácia o odpočte plnenia uznesení za roky 2010 – 2012
 • Záver