Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Školstvo

Jednou z najdôležitejších kompetencií župy je oblasť školstva. Samosprávne kraje majú na starosti oblasť stredných škôl - sú zriaďovateľom väčšiny stredných škôl v kraji, zabezpečujú ich chod, dozerajú na ich činnosť, hospodárenie, vymenúvajú riaditeľov a poskytujú im finančné prostriedky. Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy, 2 konzervatóriá, 2 jazykové školy a 1 školský internát s právnou subjektivitou. Okrem toho aj ďalších 41 zariadení bez právnej subjektivity, ako sú školské jedálne, školské internáty, strediská odbornej praxe, školské kluby detí a centrum voľného času.

 

Župa okrem toho v spolupráci so zamestnávateľmi postupne vytvára centrá odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé oblasti hospodárstva tak, aby pripravovali kvalifikovaných absolventov schopných uplatniť sa na trhu práce. Aktuálne na župných školách pôsobí 8 takýchto centier. Na nasledujúce programovacie obdobie pripravuje kraj zásobník projektov, prostredníctvom ktorých by sa realizovalo dobudovanie existujúcich a vytváranie ďalších centier z finančných prostriedkov EÚ.

Bratislavský samosprávny kraj sa každoročne podieľa aj na viacerých podujatiach pre študentov, ako napríklad na projekte Vráťme knihy do škôl alebo Župné školy v Avione. Práve Župné školy v Avione sa stali pravidelným podujatím, ktoré začiatkom kalendárneho roka, krátko pred termínom podávania prihlášok na stredné školy, pomáha budúcim stredoškolákom pri rozhodovaní o ďalšom vzdelaní a budúcom povolaní. Deviataci majú na jednom mieste možnosť získať informácie o desiatkach župných škôl.

Medzi kompetencie župy v oblasti školstva síce nepatria predškolské zariadenia, no aj v tejto oblasti sa kraj v rámci svojich možností angažuje. Napríklad aj projektom Naša škôlka – náš kraj, prostredníctvom ktorého župa poskytla státisíce na rozšírenie kapacity škôlok .