Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Možno práve v čase krízy je dôležité hovoriť o včasnej diagnostike depresií

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Psychiatrickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti a za spoluúčasti organizácií Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava a Krajský školský úrad, na základe realizácie a plnení úloh Národného programu duševného zdravia zorganizoval 23. apríla t.r. odborný seminár „Prevencia a včasná diagnostika depresie a samovraždy“.

 
Ako zdôraznila MUDr. Oľga Veselá, CSc., lekár samosprávneho kraja, prezentácia tejto problematiky medzi lekármi primárnej starostlivosti, lekármi v  odbore geriatria, detská psychiatria, pediatria a gerontopsychiatria je veľmi potrebná najmä z hľadiska zabezpečenia rovnakého prístupu k starostlivosti o duševné zdravie tak, ako k starostlivosti o telesné zdravie. „Nedostatočná výchova a vzdelávanie v oblasti duševného zdravia vedú k neúplnej informovanosti spoločnosti, čím sa nielenže nepodporuje lepšia kvalita života ľudí, ale nezabraňuje sa ani zbytočnému nárastu duševných porúch,“ povedala v tejto súvislosti MUDr. Veselá.  
V odbornej časti seminára odzneli príspevky významných odborníkov pracujúcich v oblasti psychiatrie, detskej psychiatrie a  gerontopsychiatrie a  prednášky z  Centra  pedagogicko – psychologického poradenstva.
 
Podľa primára MUDr. Jána Šubu, predsedu sekcie a hlavného odborníka pre pedopsychiatriu Ministerstva zdravotníctva SR prevalencia duševných porúch v detskom veku má stúpajúcu tendenciu. Príčinou bývajú genetické predispozície, psychosociálny tlak, telesné ochorenia a depresívna symptomatika. Uviedol, že okolo 50% suicídií  súvisí  s  depresiou.
 
MUDr. Dalibor Janoško z  psychiatrickej nemocnice P.Pinela v Pezinku priblížil prítomným príčiny, relaps, rekurenciu, symptómy, hlavné príznaky, možnosti liečby a rizikové faktory u ľudí v dospelom veku. Klinická depresia je bežná, avšak často zle diagnostikovaná. Okolo 50 % suicídií súvisí s depresiou a depresia môže zhoršiť iné telesné ochorenia. Hoci 70% depresií môže odpovedať na liečbu, mnohí pacienti vhodnú liečbu nikdy nedostanú. Podľa MUDr. Janoška je dôležitý najmä prístup k suicidálnemu pacientovi.
 
Martin Benkovič, riaditeľ Centra pre prevenciu a psychologické poradenstvo, upozornil na dôležitosť komunikácie s dieťaťom, pretože pri nedostatočnej komunikácii je ohrozený jeho osobnostný vývin. Veľmi dôležitý je stabilný dobrý vzťah  aspoň s jednou osobou, v  ktorej má dieťa stabilnú oporu a cíti, že je milované, akceptované. Veľmi dôležitá je kvalitná komunikácia medzi rodičom a dieťaťom, rodina je veľmi dôležitá ako bezpečná základňa pre vývin, objavovanie a separáciu. Dieťa vysiela signály, ktoré môžu ostať nevypočuté. V prípade chýbajúcej bezpečnej základne nastáva izolácia, pocity neprijatia, nepochopenia, nezáujmu, hnevu až nenávisti, komplexy  menejcennosti, sebaobviňovanie.
 
MUDr. Elena Žigová z  Gerontopsychiatrickej kliniky SZU psychiatrickej nemocnice P. Pinela v Pezinku uviedla, že každý piaty starý človek má depresiu, ktorá je jednou z najčastejších psychických porúch v  séniu. Až 60 % pacientov je zle diagnostikovaných. Faktory vzniku depresie v  starobe sú psychologické, sociálne, môže to byť týranie, ktoré môže mať formu fyzickú a  psychickú, biologické – vekom podmienené zmeny mozgu a  endokrinného systému, telesné choroby, chronická bolesť, imobilita. Najvyššia samovražednosť je vo vekovej skupine 70 a  viac ročných a  z  nich 70 % súvisí s  depresiou. Pomer mužov a žien v tejto oblasti je 2,5 : 1. Iba u  4 % suicidovaných bolo dokázané, že nemali duševnú poruchu. Depresia zhoršuje priebeh a prognózu telesných ochorení a toto potvrdzuje vysoké riziko depresie najmä pre zdravotný stav a  prežitie starého pacienta. Kvalita života pacienta s  depresiou v  séniu je nízka a liečba depresií v  séniu je obťiažna, zdĺhavá a  často bez dostatočného efektu. Depresie majú často fatálny priebeh.
 
Podľa lekára samosprávneho kraja MUDr. Veselej je potrebné vypracovať systém dlhodobej partnerskej spolupráce profesionálnych organizácií – zdravotníckych, vrátane psychiatrických, sociálnych, legislatívnych so svojpomocnými organizáciami. Chýba fungujúca, vzájomne prepojená sieť zariadení a odborníkov rôznych profesií, ktorí spolupracujú a sú schopní včas, cielene, efektívne a hlavne dlhodobo finančne menej nákladne a kvalitnejšie poskytnúť pomoc.