Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na rokovanie Zastupiteľstva

V stredu 20. februára 2008 o 10.00 hod. sa v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej 16 uskutoční rokovanie Zastupiteľstva BSK.

 
Program:
 
Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu
 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 12.12.2007
 2. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia február 2008                                                                   
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č.... / 2008 o bližších podmienkach registrácie a poskytovania finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa § 85 až § 87 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja
 4. Územný plán veľkého územného celku Bratislavský kraj - Zmeny a doplnky 1/2005
 5. Návrh na podporu činnosti Enviroparku Pomoravie            
 6. Návrh na podporu projektového zámeru lodnej prepravy osôb v Bratislavskom kraji a jej začlenenie do systému Bratislavskej integrovanej dopravy 
 7. Návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Štátnou správou Kyjevskej oblasti
 8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za II. polrok 2007                       
 9. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za II. polrok 2007 
 10. Návrh na predaj pozemku parc.č. 5067/4, v katastrálnom území Petržalka,   Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava 
 11. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie zavedenia eura v roku 2009 v Bratislavskom samosprávnom kraji                                       
 12. Informatívna správa o plnení úloh na úseku krízového riadenia  v pôsobnosti Úradu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2007   
 13. Menovanie riaditeľa DSS Plavecké Podhradie                                                  
 14. Rôzne a Interpelácie
 15. Záver

Súvisiace dokumenty