Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Komuniké zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20. februára 2008


 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

 • zobralo na vedomie plnenia uznesení Zastupiteľstva BSK zo dňa 12. decembra 2007,
 • schválilo Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 19/2008 o bližších podmienkach registrácie poskytovania finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa § 85 až 87 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov v podmienkach BSK, ktoré zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 10/2006 zo dňa 28. júna 2006,
 • schválilo Územný plán veľkého územného celku Bratislavský kraj – zmeny a doplnky 1/2005,
 • schválilo Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 20/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 18/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj,
 • zobralo na vedomie informáciu o aktivitách a úlohe Enviroparku Pmoravie v regionálnom rozvoji vidieka v Bratislavskom samosprávnom kraji a súhlasilo s uzatvorením zmluvy o strategickom partnerstve medzi BSK a združením Enviropark Pomoravie,
 • schválilo Dohodu o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Štátnou správou Kyjevskej oblasti,
 • zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra BSK za II. polrok 2007,
 • zobralo na vedomie Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade BSK za II. polrok 2007,
 • schválilo predaj pozemku parcela č. 5067/4, zastavané plochy o rozlohe 221 m2, katastrálne územie Petržalka, odčleneného geometrickým plánom č. 581/a/06 z parcely č. 5067/3, Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava za kúpnu cenu 710-tis. Sk,
 • zobralo na vedomie predložený materiál Informácia o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie zavedenia eura v roku 2009 v Bratislavskom samosprávnom kraji,
 • zobralo na vedomie Informatívnu správu o plnení úloh na úseku krízového riadenia v pôsobnosti Úradu BSK za rok 2007,
 • zobralo na vedomie informáciu o verejnom obstarávaní za II. polrok 2007 v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.