Blindfriendly Pondelok 27. 1. 2020 | Meniny má Bohuš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rajonizácia v Bratislavskom kraji

Bratislavský samosprávny kraj vymedzil s účinnosťou od 31. marca 2008 takmer 700 zdravotných obvodov – rajónov – na území Bratislavského regiónu. Rajóny sa týkajú poskytovania zdravotnej starostlivosti v odboroch všeobecné lekárstvo pre dospelých, všeobecné lekárstvo pre deti a dorast, špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a stomatológia.

 
Cieľom tzv. rajonizácie je zabezpečiť efektívne dostupnú, plynulú, sústavnú a odbornú zdravotnú starostlivosť. Je pri tom potrebné zohľadňovať počet obyvateľov príslušného územia vrátane možných odchýlok, ale aj chorobnosť a úmrtnosť, migráciu a bezpečnosť štátu.
Vymedzenie zdravotných obvodov znamená, že v prípade, ak má pacient trvalý alebo prechodný pobytom v určenom zdravotnom obvode, nemôže byť lekárom odmietnutý ani z dôvodu prekročenia jeho únosného pracovného zaťaženia.
Zároveň to však neznamená, že obyvatelia musia povinne zmeniť lekára bez ohľadu na to, či na zmenu majú, alebo nemajú dôvod. Doteraz podpísané dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú aj naďalej platné a zabezpečujú možnosť slobodnej voľby lekára. V prípade, že občan chce dobrovoľne zmeniť lekára, môže sa obrátiť na ktoréhokoľvek lekára aj mimo vymedzeného zdravotného obvodu. Lekár môže podpísanie dohody s takýmto pacientom odmietnuť, avšak pokiaľ má pacient trvalé alebo prechodné bydlisko v jeho vymedzenom obvode, nesmie odmietnuť podpísanie dohody, s výnimkou prípadov stanovených v § 12 zákona o zdravotnej starostlivosti.
 
Pri stanovovaní zdravotných obvodov bral BSK do úvahy niekoľko kritérií. V prvom rade sme sa pokúsili vychádzať z obvodov, ktoré boli vymedzené v minulosti a do určitej miery sa využívali aj po zrušení rajonizácie v roku 2004. Tieto obvody však bolo možné použiť len v obmedzenej miere a to preto, že od ich vymedzenia došlo k značným zmenám nielen v zdravotníctve, ale aj k premiestňovaniu ambulancií, k zrušeniu závodných ambulancií, k zrušeniu zdravotného dozoru v materských školách a základných školách, k rozsiahlej výstavbe polyfunkčných a bytových domov. Obvody bolo ďalej možné vymedziť len tým poskytovateľom, ktorí majú uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami alebo aspoň so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a niektorými ďalšími poisťovňami.
 
 
V prípade všeobecných lekárov pre dospelých i pre deti a dorast je reálny počet lekárov vyšší, než požaduje príslušné nariadenie vlády. Inak to je v stomatológii a gynekológii, kde najmä zubní lekári nespĺňajú požiadavky na vytvorenie zdravotných obvodov, keďže nie sú ochotní uzatvoriť zmluvu s poisťovňami. Ku koncu školského roka budeme ešte prehodnocovať sieť školských zubných lekárov tak, aby rodičia k 1. septembru -. teda k začiatku nového školského roka - vedeli, kam ich dieťa v takomto prípade patrí.
Pri stanovovaní rajónov spolupracoval Bratislavský samosprávny kraj so starostami mestských častí Bratislavy, so Štatistickým úradom SR, so zdravotnými poisťovňami, ale aj s lekármi, zástupcami miest a obcí a s Regionálnou komorou zubných lekárov.
Takto v súčasnosti vymedzené zdravotné obvody nie sú nemenné. Vzhľadom na rozvoj výstavby polyfunkčných a bytových domov v existujúcich, ale i v novo vznikajúcich sídliskách, bude potrebné časom tieto rajóny prehodnotiť a upraviť tak, aby aj naďalej zabezpečovali poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov daného mesta a pritom neúnosne nezaťažili niektorých lekárov.
 
Informovanosť obyvateľov zabezpečujeme prostredníctvom médií, webportálu BSK www.bratislavskykraj.sk, o spoluprácu pri oboznamovaní obyvateľov sme požiadali aj starostov a primátorov obcí a miest v regióne. Lekárov sme požiadali, aby v čakárni svojej ambulancie sprístupnili rozsah zdravotného obvodu, ktorý im bol vymedzený, zdravotné poisťovne, s ktorými majú uzatvorené zmluvy, ordinačné hodiny a cenník.
Lekári, ktorí budú mať k stanovenej rajonizácii námietky, môžu ich zasielať písomne aj s odôvodnením na adresu Bratislavský samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva, Sabinovská 16, Bratislava, alebo elektronicky na ovesela@region-bsk.sk najneskôr do 15. apríla t.r.. Všetky pripomienky vyhodnotí oddelenie v spolupráci s komisiou zdravotníctva pri Z BSK.
 
Povinnosť vymedziť zdravotné obvody stanovil kraju zákon č. 662/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Vzhľadom na krátkosť disponibilného času na zverejnenie zdravotných obvodov na webportali BSK, budú tieto informácie pre občanov prístupné na www.bratislavskykraj.sk už v najbližších dňoch, a to podľa miesta bydliska. Za pochopenie ďakujeme.