Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Komuniké zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 10. decembra 2008


 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja
 • zvolilo predsedu komisie zdravotníctva Ing. Juraja Páteka,
 • zobralo na vedomie správu o kontrole správnosti formulácie uznesení BSK zo dňa 29. októbra 2008,
 • zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení BSK s termínom plnenia december 2008,
 • zobralo na vedomie Informáciu o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva BSK zo dňa 29. októbra 2008, 
 •  schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2002 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a s majetkom prenechaným do užívania Bratislavskému samosprávnemu kraju,
 • zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu BSK na rok 2008 k 30. septembru 2008 a schválilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2008 príjmy a výdavky : 3.623.733 tis. Sk (120.285.899,22 €),
 • schválilo návrh rozpočtu BSK na rok 2009 ako vyrovnaný vo výške 144.690.630,43 € (4.358.949.932,33,- Sk) a zobralo na vedomie návrh rozpočtu BSK na roky 2010-2011,
 • schválilo predaj stavby s. č. 399 situovanej na parcele č. 16918/1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Trnávka spoločnosti RODEN, spol. s r.o. za kúpnu cenu 5,5 mil. Sk (182566,55 €) s podmienkami,
 • schválilo predaj stavby s. č. 4651 situovanej na parcele č. 15430/7 a stavby s. č. 4652 situovanej na parcele č. 15430/6, katastrálne územie Nivy spoločnosti Doprastav, a.s. Drieňová 27, Bratislava za kúpnu cenu 3 mil. Sk (99.581,76 €) s podmienkami,
 • schválilo predaj stavby s. č. 2422 situovanej na parcele č. 5406/3 a 5406/4, vedenej na LV č.2699, katastrálne územie Petržalka spoločnosti SLOVLEK, a.s. , za kúpnu cenu 70 mil. Sk (2.323.574,32 €) s podmienkami,
 • schválilo predaj budovy internátu na Ivanskej ceste 23, Bratislava, s. č. 4347 a pozemkov, parcela č. 14796/2 o výmere 850 m2 a parcela č.14801/27 o výmere 3093 m2, v katastrálnom území Bratislava II – Trnávka, v zmysle geometrického plánu č.2979/08 zo dňa 5.11.2008 vypracovaným Annou Marušovou, spoločnosti 4-one, s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, za kúpnu cenu 39,3 mil. Sk (1.304.521,01 €) s podmienkami,
 • schválilo predaj parcely č. 17063/19 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 948 m2 vedených na LV č. 2056 a dielne s. č.1899 na parcele č. 17063/19 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto spoločnosti LATEM INVEST s.r.o., Prístavná 10, 821 09 Bratislava, za kúpnu cenu  8.198.341,- Sk (272.135,07 €) s podmienkami,
 • schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 26/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2008 o bližších podmienkach registrácie a poskytovania finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa § 85 až § 87 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja,
 • schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 27/2008 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Bratislavským samosprávnym krajom, 
 • schválilo Dohodu medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Spolkovou republikou Dolné Rakúsko o cezhraničnej spolupráci na roky 2008 – 2013,
 • schválilo vstup BSK ako partnera do projektu Stratégia pre hraničné regióny RECOM SK-AT,
 • schválilo vstup BSK ako „Lead partnera“ (vedúceho partnera) do projektu Vybudovanie a harmonizácia nástrojov ochrany prírody v prihraničnom území, 
 • schválilo vstup BSK do záujmového združenia právnických osôb „Slovenský dom Centrope“ so sídlom v Bratislave, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava,
 • schválilo vstup BSK ako partnera do projektu Podunajské chute,
 • menovalo do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb pre dospelých a zariadenia chráneného bývania Rozsutec, Furmanská 4, 831 04 Bratislava Mgr. Magdalenu Mihalikovú, PhD. od 1.januára 2009,
 • schválilo Plán kontrolnej činnosti na rok 2009 útvaru hlavného kontrolóra,
 • zobralo na vedomie Informáciu o výsledku kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra BSK za obdobie od 1. augusta do 10. novembra 2008,
 • zobralo na vedomie Informáciu o cenových výmeroch vydaných BSK do 31. októbra 2008,
 • zobralo na vedomie Informáciu o možnom priestorovom zabezpečení strednej školy v Malackách.