Blindfriendly Pondelok 23. 7. 2018 | Meniny má Oľga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

   

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok realizuje medzinárodný projekt ReSyFac - Reference System for Facilitators of Learning s 13 partnermi z 9 krajín EÚ (Dánsko, Holandsko, Litva, Malta, Nemecko, Portugalsko, Slovensko, Taliansko, Veľká Británia).

Dňa 28.11.2008 Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu výskum a vývoj.

V dňoch 6. – 14. mája 2009 sa uskutoční Európsky týždeň malých a stredných podnikov, ktorého cieľom je podporiť podnikanie v Európe a oboznámiť podnikateľov o možnostiach podpory na európskej, celoštátnej a lokálnej úrovni.

Počas dvoch rokov Bratislavský samosprávny kraj vzdelával pracovníkov stavebného sektoru prostredníctvom projektu Eucerticon, ktorý iniciovala a pripravila Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok.

Vo štvrtok 4.decembra 2008 sa o 12.30 hod. uskutoční v slávnostnej sále Viedenskej radnice výročné podujatie programu pod názvom " Creating the future - budúcnosť cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko".

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom v Budapešti pripravil informačný seminár v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013, ktorý sa uskutoční dňa 19. novembra 2008 (streda) o 10.30 v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.

Európska komisia na základe rozhodnutia č. C(2007)6488 dňa 20.12.2007 schválila Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Dňa 1. októbra 2008 nadobúda účinnosť nový Výnos Ministerstva kultúry SR z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií (v prílohe) v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorý prináša zmeny (zmeny viď príloha Ministerstvo kultúry SR_Grant_system_2009).

Dňa 1. októbra 2008 nadobúda účinnosť nový Výnos Ministerstva kultúry SR z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií (v prílohe) v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorý prináša zmeny (zmeny viď príloha Ministerstvo kultúry SR_Grant_system_2009).

V dňoch 18.-19. septembra 2008 sa uskutočnilo zasadnutie nadnárodného Monitorovacieho výboru pre program INTERREG IVC za účasti zástupcov Ministerstva hospodárstva SR. V rámci prvej verejnej výzvy na predkladanie projektov bolo predložených celkovo 492 projektových žiadostí z jednotlivých krajín EÚ v celkovej finančnej alokácii 897 miliónov EUR. Slovenská republika predložila 3 projektové žiadosti na úrovni vedúceho partnera projektu a v 60 projektoch boli zastúpení projektoví partneri, ktorí by sa mohli podieľať na implementácii projektov formou projektovej spolupráce.