Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

V reakcii na finančnú a ekonomickú krízu komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübnerová predstavila balík rozhodnutí Európskej komisie zameraný na zvyšovanie flexibility pri využívaní štrukturálnych fondov členskými štátmi. Zmeny prinesú krajinám EÚ predĺženie termínov na využitie prostriedkov pridelených na finančné obdobie 2000-2006 a zabezpečia maximálne využitie každého poskytnutého eura.

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 11.2.2009 zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd a v prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo.

V rámci písomnej procedúry rozhodol Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 o predĺžení termínu predkladania projektov do 31. marca 2009. Zároveň rozhodol o zrušení pôvodného termínu zasadania Monitorovacieho výboru v apríli 2009 a stanovil nový termín výberu projektov na zasadaní Monitorovacieho výboru v dňoch 18. a 19 júna 2009 v Trnavskom kraji.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ2, vyhlásil dňa 8.1.2009 výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2. Konečný termín predkladania žiadostí je 16.2.2009 do 14:30 hod.

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok realizuje medzinárodný projekt ReSyFac - Reference System for Facilitators of Learning s 13 partnermi z 9 krajín EÚ (Dánsko, Holandsko, Litva, Malta, Nemecko, Portugalsko, Slovensko, Taliansko, Veľká Británia).

Dňa 28.11.2008 Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu výskum a vývoj.

V dňoch 6. – 14. mája 2009 sa uskutoční Európsky týždeň malých a stredných podnikov, ktorého cieľom je podporiť podnikanie v Európe a oboznámiť podnikateľov o možnostiach podpory na európskej, celoštátnej a lokálnej úrovni.

Počas dvoch rokov Bratislavský samosprávny kraj vzdelával pracovníkov stavebného sektoru prostredníctvom projektu Eucerticon, ktorý iniciovala a pripravila Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok.

Vo štvrtok 4.decembra 2008 sa o 12.30 hod. uskutoční v slávnostnej sále Viedenskej radnice výročné podujatie programu pod názvom " Creating the future - budúcnosť cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko".

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom v Budapešti pripravil informačný seminár v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013, ktorý sa uskutoční dňa 19. novembra 2008 (streda) o 10.30 v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.