Blindfriendly  17. 2. 2019 | Meniny má Miloslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

na podávanie projektov na rok 2017 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov v súlade s § 76 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“), vypracovaných v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja s názvom „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie".

Bratislavský samosprávny kraj oznamuje akreditovaným subjektom, právnickým osobám, fyzickým osobám (neakreditované subjekty) vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“), že majú možnosť predkladať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2017 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú v súlade s potrebami obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja a s programom sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja.

 V priebehu marca a apríla 2016 sa zdravotnícki a sociálni pracovníci DSS Rozsutec, DSS Prof. Karola Matulaya a DSS Kampino venovali získavaniu zručností v oblasti riešenia konfliktov komunikácie.

 ktoré sa konajú 1.JÚNA 2016 (streda) (pokiaľ nám nebude priať počasie, náhradný termín je 7.júna 2016) na štadióne vedľa Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya.

 Divadelný súbor AGAPE, ktorý tvoria klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre pod umeleckým vedením Mgr. art. Martina Žáka naštudoval novú pôvodnú divadelnú hru DROTÁRI, s ktorou získal na krajskej divadelnej prehliadke v Senci 2. Miesto.

 Dňa 15. februára 2016 sme pripravili pre našich obyvateľov Fašiangové posedenie. V programe vystúpil spevácky súbor „Obstrléze “.

Riaditeľka Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Vedúca/vedúci úseku ekonomiky

 Fašiangy sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou, ktoré začína po Troch kráľoch a končí pred Popolcovou stredou. Poznáme ich aj z nášho stredoeurópskeho priestoru v predkresťanskom aj v kresťanskom kontexte. Toto obdobie bolo charakteristické bujarou zábavou, kalorickými jedlami, maskami a veselými tancovačkami.

 Pestrofarebné obrazy talentovaných klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema z kolekcie MY 2015 sa z Musique Club Galerie v Modre presúvajú do neďalekej Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok. Tamojší pacienti a návštevníci si od 09. februára do 09. apríla 2016 budú môcť prezrieť a kúpou aj podporiť ďalšie arteterapeutické aktivity piatich nadšencov výtvarného umenia. Steny útulnej kaviarničky Musique Club Galerie zase rozkvitnú ukážkami z tvorby Heleny „Heluny“ Kujanovej. Autorka svoje obrazy z obdobia 2001 – 2005 venovala na podporu aktivít pacientov Pinelovej nemocnice. Predajná výstava potrvá do 09. apríla 2016.

asistent/asistentka odboru sociálnych vecí na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Miesto výkonu práce:Bratislava Ponúkaný plat: dohodou Termín nástupu: 01.03.2016 Druh pracovného pomeru: na zastupovanie počas materskej dovolenky