Blindfriendly Štvrtok 19. 7. 2018 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

   

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

Riadiaci orgán – Národná rozvojová agentúra Maďarska v súčinnosti s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu projektového manažéra Spoločného technického sekretariátu so sídlom v Budapešti.

Spoločný technický sekretariát pre operačný program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa pre programové obdobie 2007-2013 so sídlom vo Viedni vypisuje výberové konanie na pozíciu Riaditeľ komunikácie. Termín na podanie žiadosti je 14. júl 2008.

Kto spulufinancuje a aká je výška spolufinanacovania na rakúskej strane? Spolufinancovanie z národných verejných zdrojov na rakúskej strane (národné spolufinancovanie k príspevku z EFDR), musí pred podaním projektu odsúhlasiť regionálne miesto resp. územne príslušný kraj (Dolné Rakúsko/Burgenland/Viedeň). Závisí však na dohode na rakúskej strane koľko a kto zabezpečí z týchto verejných národných prostriedkov. Túto časť prostriedkov môže poskytnúť územne príslušný kraj, predkladateľ, ktorý disponuje verejnými zdrojmi (obec, ministerstvo, univerzita a pod. ) alebo ich tieto získa od uvedených verejných inštitúcií.

Od 19.6.2008 je platný nový formulár žiadosti pre predkladanie projektov v Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 13. Pribudla tiež ďalšia povinná príloha k žiadosti - detailný rozpočet.

Bratislavský samosprávny kraj sa onedlho stane partnerom siete 13 najrozvinutejších partnerských regiónov Európy. Tento zámer BSK, vstúpiť do Lisabonskej regionálnej siete, schválili poslanci BSK na dnešnom zastupiteľstve.

Využitie skúseností z procesu, ktorým prešla Slovenská republika od roku 1989 pred vstupom do Európskej únie v oblasti zamestnanosti a pri budovaní demokratických inštitúcií trhu práce je témou, ktorou sa zaoberá projekt „Podpora pre regionálny a miestny trh práce” (skratka RELLMAS).

V dňoch 12. a 13. júna 2008 sa uskutočnilo zasadanie Monitorovacieho výboru, na ktorom sa po prvýkrát rozhodovalo o projektoch predložených v termíne do 7. apríla 2008. Na zasadanie MV bolo predložených spolu 9 projektov, z toho len dva slovenské (t.j. so slovenským vedúcim partnerom).

Najbližší termín na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 13 je 3. september 2008.

Cieľom výzvy je poskytnúť granty na projekty a umožniť tak začínajúcim európskym podnikateľom nadobudnúť poznatky v zabehnutej spoločnosti v inom členskom štáte, a zároveň podporiť výmenu skúseností a vytváranie sietí. Táto iniciatíva má prispieť k posilneniu podnikania, internacionalizácie a konkurencieschopnosti novozaložených mikropodnikov, malých a stredných podnikov a nových začínajúcich podnikateľov v EÚ. Aktivita sa týka najmä jednotlivcov, ktorí plánujú založenie podniku a v neposlednom rade aj novozaložených podnikov.

Dňa 9. júna t.r. sa v rámci projektu Excelentná univerzita uskutoční prednáška prof. Jaceka Kuznického na tému: Biocentrum v strednej a východnej Európe: Poľské inšpirácie. Prednášku môžete navštíviť v priestoroch Virologického ústavu SAV, v seminárnej miestnosti na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.