Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

na stolno - hokejový turnaj pod záštitou PhDr. Gabrielly Németh, podpredsedníčky BSK

 V DSS Sibírka sa vďaka projektu, ktorý podporila ČSOB nadácia podarilo rozšíriť ponuku terapeutických komponentov v hravej Snoezelen miestnosti, ale zároveň tiež vzdelať rodičov a zamestnancov na seminári o senzorickej integrácii.

Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 33. vzdelávací seminár určený pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému: „Sprevádzanie rodiny“ ktorý sa uskutoční dňa 8.6.2016 o 9.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).

 Dňa 12.4.2016 predniesol Doc. MuDr. Jozef Hašto, PhD. v DSS Rozsutec prednášku na tému Vzťahová väzba.

 Dňa 13. mája 2016 sa uskutočnilo v DSS a ZPS na Hrnčiarska ulici,. posedenie obyvateľov pri príležitosti Dňa matiek a otcov. Kultúrny program si pripravili deti z CMŠ sv. Jozefa z Pezinka, klienti z DSS Merema z Modry – Harmónie a naši seniori.

na podávanie projektov na rok 2017 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov v súlade s § 76 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“), vypracovaných v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja s názvom „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie".

Bratislavský samosprávny kraj oznamuje akreditovaným subjektom, právnickým osobám, fyzickým osobám (neakreditované subjekty) vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“), že majú možnosť predkladať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2017 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú v súlade s potrebami obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja a s programom sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja.

 V priebehu marca a apríla 2016 sa zdravotnícki a sociálni pracovníci DSS Rozsutec, DSS Prof. Karola Matulaya a DSS Kampino venovali získavaniu zručností v oblasti riešenia konfliktov komunikácie.

 ktoré sa konajú 1.JÚNA 2016 (streda) (pokiaľ nám nebude priať počasie, náhradný termín je 7.júna 2016) na štadióne vedľa Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya.