Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

Hlavným rozdielom medzi novou teritoriálnou spoluprácou v programovom období 2007 - 2013 a Interreg-om III (2004-6) je princíp vedúceho partnera (Lead Partner Principle). Slovenskí tvorcovia projektov majú ťažkosti si ho osvojiť. Tento princíp predpokladá pri tvorbe projektu v prvom rade širšie partnerstvo a teda spoluprácu minimálne dvoch - troch partnerov od samého začiatku prípravy projektu.

Oddelenie teritoriálnej spolupráce BSK poskytuje poradenstvo (osobné konzultácie) k projektovým zámerom pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko.

Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko, na ktorom sa budú hodnotiť projekty bude 12.-13. júna 2008. Na tomto zasadnutí sa bude hodnotiť 11 prijatých projektov.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v období 2007 - 2013 organizuje konferenciu pod názvom "Možnosti čerpania prostriedkov z OP Bratislavský kraj".

Ministerstvo školstva SR zverejnilo dňa 11. 3. 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Vzdelávanie na Prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Špecifickým cieľom opatrenia, na ktorý sa výzva vzťahuje je inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Dňa 6. marca 2008 Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom vo Viedni zorganizoval Infodeň k Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013.

10. marca 2008 bolo vyhlásené otvorenie výzvy pre Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko (ako prvý z piatich kooperačných programov pozdĺž slovenských hraníc, ktoré patria do Cieľa "Európska územná spolupráca"). Rozpočet Programu na celé obdobie 2007-2013 je vyše 73 miliónov eur. Žiadateľ dostane príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), zo štátneho rozpočtu a 5% dokladá z vlastných zdrojov.

Dňa 3.3.2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových žiadostí v Programe Stredná Európa. Termín na predkladanie projektov je do 14. apríla 2008.

Dňa 20. decembra 2007 Európska komisia schválila Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 a Program cezhraničnej spolupráce Rakúska republika – Slovenská republika 2007 – 2013.