Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

V rámci Európskej jari sme využili aj projektové vyučovanie. Žiaci každej triedy 2. a 3. ročníka a bilingválnej triedy 4. ročníka si vyžrebovali jednu krajinu EÚ.

 V dňoch 6. a 7. mája 2010 sa uskutočnila pracovná porada vedúcich pracovníkov odborov školstva, mládeže a športu samosprávnych krajov na Slovensku.

 Vo štvrtok 6. mája 2010 bolo na Gymnáziu v Malackách rušno, celý deň bol venovaný podujatiu "Deň Európy" s témou Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Gabriella Németh.

 Pri príležitosti návrhu akčného plánu politiky mládeže Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 – 2011 vás pozývame na regionálne stretnutie, ktoré sa uskutoční 6. mája od 9.00 – 14.30 h v Iuvente, Karloveská 64, Bratislava.

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná záujmová činnosť nadaných študentov gymnázií a stredných odborných škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mladých ľudí.

Ako jeden z mála projektov priamo reagoval na iniciatívu detí a mladých ľudí. Vytvoril priestor na to, aby sa mladí ľudia sami naučili plniť si svoje sny. Za podpory pracovníkov KASPIAN-u pripravila akciu skupina miestnych jazdcov. Vymýšľali program, tvorili plagát, zháňali sponzorov a dokonca v posledných dňoch pomáhali pri renovácií jednotlivých prekážok v skateparku.

Nad myšlienkou zapojenia sa Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej ulici do podprojektu NIL prostredníctvom agentúry SAIA, sa uvažovalo už dávno. Potešila ich teda ďalšia vyhlásená výzva z roku 2008, nakoľko už mali presnú ideu o smerovaní projektu.

 V rámci pravidelných stretnutí jednotlivých krajín sa všetci riešitelia projektu CREDCHEM stretli v dňoch 21.4. – 23.4. 2010 aj v Bratislave na pôde Spojenej školy. Okrem zúčastnených sa tejto návštevy zúčastnil aj zástupca za BSK. Okrem pripraveného programu si prítomní prezreli priestory školy a navštívili výrobu spoločnosti Slovnaft, a.s.

 Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Mestské kúltúrne stredisko v Modre a Krajský školský úrad v Bratislave vás pozývajú na krajskú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie, prózy a tvorbe divadelnej poézie Štúrova Modra.

 V dňoch 13. a 14. apríla sa konala na SOŠ Svätoplukova 2, Bratislava, praktická časť odbornej zložky maturitných skúšok v dvojročnom nadstavbo-vom štúdiu „Vlasová kozmetika“ a „Starostlivosť o ruky a nohy“.