Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 je prierez umeleckou tvorbou piatich talentovaných ľudí žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich tajných snov a túžob.

Považujem za veľmi dôležité poznamenať, že úlohou IROP-u nie je konkrétna podpora zamestnanosti, to je úlohou OPĽZ (Operačného programu ľudské zdroje), ktorý napr. prefinancováva mzdy, pomôcky a pod., teda zabezpečuje to konkrétne zamestnávanie mladých so zdravotným znevýhodnením, podporuje zamestnávateľov pri vytváraní pracovných príležitostí. IROP iba pripravuje podmienky na infraštruktúru a vybavenie.

 Poslaním nášho zariadenia je dbať o spokojnosť a dôstojný život klientov, ich všestranný rozvoj osobnosti, o vytvorenie pracovných príležitostí a skvalitnenie života s čo najväčšou možnou mierou sociálnej inklúzie. Ďalšími z klientov DSS a ZPB Merema, ktorých sny sa stali skutočnosťou, sú 51 ročný Jozef Novák a štyridsiatnik Pavol Krajčovič. Vďaka úspešným projektom podporeným Nadáciou SPP v programe OPORA 2015, ktorá sa zameriava na rozvoj individuálnych plánov klientov DSS, sa nášmu zariadeniu podarilo získať potrebné finančné prostriedky a realizovať dva projekty.

Podmienka: ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou – obchodná akadémia. Prax: minimálne 2 roky v oblasti mzdovej agendy.

POZVÁNKA Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 31. vzdelávací seminár pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému: „Možnosti pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie“ ktorý sa uskutoční dňa 30.11.2015 o 13.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).

Dňa 30.10. 2015 si naši seniori v DSS a ZPS v Pezinku pripomenuli sviatok seniorov Mesiac úcty k starším.

Dňa 27. 10. 2015 naši seniori spolu s členkami Matice slovenskej z Pezinka navštívili múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, kde si pozreli expozíciu k 200 – tému výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, jedinečnej osobnosti slovenských národných dejín.

Vyhlasuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave spolu s Radou pre práva dieťaťa a s podporou Nadácie Volkswagen. yhlasuje ju Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave spolu s Radou pre práva dieťaťa a s podporou Nadácie Volkswagen.

 V Spolupráci s pracovníkmi Malokarpatskej knižnice v Pezinku sa dňa 15.10. 2015 v DSS a ZPS Pezinok uskutočnilo stretnutie obyvateľov so spisovateľkou Veronikou Šikulovou a jej hosťom pánom Eduardom Prechtlom.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme pozvať na 30. vzdelávací seminár, ktorý sa uskutoční dňa 30.10.2015 o 9.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).