Blindfriendly  26. 1. 2020 | Meniny má Tamara Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema zorganizoval 24.júna 2015 v Hoteli pod lipou v Harmónii VI. ročník petangového turnaja, ktorý finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom projektu Nadácie pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality.

 Naši klienti a zamestnanci si po úspešnom Dni otvorených dverí ešte nestačili ani vydýchnuť. Vďaka projektu Nadácie Pontis „Naše Mesto“ sa nám v rámci dobrovoľníckeho dňa podarilo skrášliť areál DSS. Z poskytnutého grantu sme zakúpili farby, okrasné dreviny a letničky. Spoločne sme namaľovali zábradlia, vstupnú i záhradnú bránu, altánok a lavičky. Vysadili sme kvety, kríky, upratali sme a pokosili areál. Zrevitalizovali sme okolie fontány. Dobrovoľnícky deň bol korunovaný úprimnou radosťou z výsledku práce všetkých jeho účastníkov. Do uvedených dobrovoľníckych aktivít sa zapojilo 33 našich zamestnancov a klientov, 9 firemných dobrovoľníkov ( Firmy: TOMRA, EGIT) a jeden dobrovoľník so ZŤP z miestnej obce. Tento projekt vysoko oceňujeme, pretože s minimálnym vkladom priniesol maximálny efekt a úžitok formou kvality i kvantity, ale aj v oblasti medziľudských vzťahov a pohľadu zdravej populácie na chuť popasovať sa so zdravotným postihnutím.

 Každoročne organizuje Bratislavský kraj a DSS Rozsutec v spolupráci s dobrovoľníkmi z Mestských lesov, Miestnej časti Lamač, dúbravskými hasičmi a Slovenským červeným krížom Pestrý deň pre ľudí s postihnutím z Bratislavského samosprávneho kraja. Tento rok bolo medzi trinástimi súťažiacimi družstvami aj družstvo z Centra sociálnych služieb Turie zo Žilinského kraja, ktoré reprezentovalo v Bratislave Žilinský samosprávny kraj naozaj dôstojne. Tohtoročný Pestrý deň otvorila poslankyňa NRSR PhDr. Janka Šípošová, CSc., ktorá má k sociálnym službám a ľuďom s postihnutím blízko aj vďaka svojmu pôvodnému profesionálnemu zameraniu. Svoj pozdrav súťažiacim na Pestrom dni poslali aj podpredsedovia BSK Ing. Martin Berta, CSc. a RNDr. Martin Zaťovič.

 DSS PD Báhoň

 V Kultúrnom centre v Malackách sa v sobotu o 15 : 00 hod. uskutočnilo otvorenie výstavy keramičky pani Ruženy Vrablecovej Geringer. Keramička, pani Ružena Vrablecová Geringer, žijúca a tvoriaca v Rakúsku, vystavovala svoje keramické diela v Kultúrnom centre. Pri tejto príležitosti pozvala prijímateľky sociálnych služieb z Plaveckého Podhradia, ktoré sa venujú maľovaniu obrazov rôznymi technikami a vyšívaniu, k prezentácii ich tvorby. Svoje práce na výstave prezentovali prijímateľky sociálnych služieb, pani Eva Bočkayová, Dana Gašparovičová, Simona Kleinedlerová a Anna Šloserová. Ich diela sú vystavované spolu s dielami pani Geringer.

 Dňa 29. mája 2015 sa uskutočnilo v našom DSS a ZPS posedenie obyvateľov pri príležitosti Dňa matiek. Kultúrny program si pripravili deti z CMŠ sv. Jozefa a žiaci z cirkevnej Základnej školy Narnia v Pezinku.

Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 28. vzdelávací seminár pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému: Sociálnoprávne aspekty rozvodu

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

 Bratislavský samosprávny kraj pomôže ďalším ľuďom so zdravotným postihnutím viesť samostatný a nezávislý život v zariadení podporovaného bývania v Senci. Dňa 4.5.2015 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra slávnostne otvoril, za prítomnosti podpredsedníčky BSK Gabrielly Németh a riaditeľky odboru sociálnych vecí Michaely Šopovej, rozšírené priestory podporovaného bývania priamo v centre Senca. DSS Integra začalo prvý krát túto sociálnu službu v Senci poskytovať v roku 2012. Nových obyvateľov prišli povzbudiť aj klienti z iných zariadení podporovaného bývania, ktorí v nich našli svoj domov a dnes sú schopní žiť samostatne.