Blindfriendly  26. 1. 2020 | Meniny má Tamara Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Domov sociálnych služieb Rozsutec zorganizoval kurz Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách ktorý sa konal v dňoch 19.-20.2.2019 v priestoroch Centra rodiny, Bazovského 6, Bratislava – Dúbravka. Lektorom kurzu bol Mgr. Adam Kurilla – psychológ a psychoterapeut s viacročnou praxou. Kurz bol určený profesionálom pôsobiacim v oblasti pomáhajúcich profesií, najmä sociálnym pracovníkom, opatrovateľom, ošetrovateľom, zdravotným sestrám. Zúčastnili sa ho pracovníci z DSS Gaudeamus, DSS Rača, DSS Kampino, DSS Báhoň, DSS Javorinská, DSSPKM a samozrejme, najviac pracovníkov bolo z DSS Rozsutec. Kurz otvoril pán vicežupan Mgr. Mikuláš Krippel, PhD a kurzu sa aktívne zúčastnila aj poslankyňa BSK Mgr. Lívia Poláchová.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 37/2010 zo dňa 23.07.2010, VZN BSK č. 44/2011 zo dňa 09.12.2011 a VZN BSK č. 3/2014 zo dňa 11.04.2014

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č.31/2009 zo dňa 17. 06. 2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 35/2010 zo dňa 23. 07. 2010, VZN BSK č. 39/2010 zo dňa 15. 12. 2010, VZN BSK č. 43/2011 zo dňa 24. 06. 2011 a VZN BSK č. 6/2014 zo dňa 20. 06. 2014

 21. februára 2019 sa v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre uskutočnil Fašiangový ples, ktorého organizátorom bol Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema.

 V našom DSS a ZPS v Pezinku sme oslávili fašiangy posedením pre našich obyvateľov. Na tento deň 22. februára sa naši obyvatelia veľmi tešili. S programomplným veselých scénok, piesní a hovoreného slova vystúpili speváci zo súboru „Obstrléze “ z Pezinka. V úvode zaspievali známe piesne z našich regiónov, ktoré sme si spoločne zaspievali. Nezabudli sme ani na našich narodeninových oslávencov, ktorým sme zaspievali ľudové piesne podľa ich želania.

 Dňa 27. 12. 2018 sme v našom DSS a ZPS v Pezinku privítali milých hostí.

 Dňa 18. 12. 2018 sme pripravili pre našich obyvateľov vianočné posedenie. V programe vystúpili naši obyvatelia, spevácky súbor Radosť a žiaci zo Základnej školy na Fándlyho ul. v Pezinku.

 Vďaka dlhoročnej spolupráci s neziskovou organizáciou International Women´s Club Bratislava (IWCB, Medzinárodný klub žien), mal Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema v Modre možnosť prezentovať sa na 27. ročníku Vianočného charitatívneho bazáru v Bratislave, ktorý sa uskutočnil 25. novembra 2018.

Bratislavský samosprávny kraj na základe ustanovenia § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejňuje na verejnú diskusiu „Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018–2023“.