Blindfriendly  21. 10. 2018 | Meniny má Uršuľa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

   

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č.6/2012“) a v súlade so Stratégiou rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 34/2016 zo dňa 22.04.2016 a v súlade s Povolením výnimky termínu predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka na rok 2016 schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 34/2016 zo dňa 22.04.2016 zverejňuje: Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre rok 2016

„Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložili dňa 14.10.2015 správu o hodnotení strategického dokumentu: „Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020“ spolu s návrhom dokumentu podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako nový riadiaci orgán pre programové obdobie 2014-2020 Programu Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko vyhlasuje výberové konanie na 2 voľné pozície projektových manažérov.

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčinnosti s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Projektový manažér Spoločného technického sekretariátu pre nové programové obdobie 2014-2020 Programu Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko.

 V novom programovom období 2014-2020 sa bude program po novom nazývať INTERREG VA SK-AT 2014-2020. Schválenie nového Programu INTERREG VA SK-AT európskou komisiou sa očakáva v júni 2015 a vyhlásenie prvej výzvy v septembri 2015. V súčasnosti sa zapracovávajú posledné zmeny v dokumente Operačného programu INTERREG VA SK-AT, nakoľko došlo k zmene v investičných prioritách spôsobené pozastavením výstavby mosta Angern – Záhorská Ves.

 O budúcej spolupráci v kultúrnom a prírodnom dedičstve diskutovali zúčastnení cezhraničného workshopu, ktorý zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj v Modre v rámci projektu RECOM SK-AT. Získali podrobnejšie informácie o projektoch podporených v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v oblasti kultúry, cestovného ruchu a životného prostredia a tiež spoznali nové projektové zámery a partnerské inštitúcie aj z iných regiónov. Účastníci si vymenili skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov a diskutovali o možnostiach v novom programovom období 2014-2020, tak aby sa zabezpečila čo najefektívnejšia cezhraničná spolupráca pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva.

Bratislavský samosprávny kraj spolu s ďalšími štyrmi regiónmi - Trnavským samosprávnym krajom, Dolným Rakúskom, Burgenlandom a Viedňou, ako aj slovenskými a rakúskymi ministerstvami, je zapojený do prípravy Programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom pre nové programové obdobie 2014-2020. Program je súčasťou cieľa Európskej územnej spolupráce (EÚS) a je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Návrh operačného programu ako aj Environmentálna správa k SEA sú momentálne sprístupnené verejnosti v zmysle článku 6 Smernice o SEA 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27.6.2001.

V rámci spoločných aktivít projektu Familynet podporeného prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 Vás pozývame na Rodinnú slávnosť v priestoroch historického zámku Orth. Podujatie určené pre rodiny s deťmi sa uskutoční v nedeľu 27. apríla 2014 v čase od 10:00 do 18:00. Schlossorth je sídlom Centra národného parku Donau-Auen (Dunajské luhy), preto bola za hlavnú tému slávnosti zvolená VODA. Detaily a zaujímavosti o národnom parku a návštevníckom centre nájdete na webstránke http://www.donauauen.at/. Na všetkých účastníkov čaká zaujímavý program, živá hudba a atrakcie pre deti i rodičov. Deti do 12 rokov majú vstup zdarma. Bližšie informácie nájdete na priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vás.