Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela


 

 

Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom tejto informácie oznamuje neštátnym subjektom, že majú možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2014 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Termín na predkladanie žiadostí je do 31. júla 2013.

Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom tejto informácie oznamuje neštátnym subjektom, že majú možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2013 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Termín na predkladanie žiadostí je do 31. júla 2012.

O potrebnosti projektu a význame pre obyvateľov Bratislavského kraja sa opäť presvedčili všetci aktéri tohto projektu preto Bratislavská župa podporí činnosť Centra aj v tomto roku.

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2011 poskytol, v súlade s § 88 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finančný príspevok 21 subjektom vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského kraja.

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2010 poskytol, v súlade s § 88 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finančný príspevok 23 subjektom vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského kraja.

Oprávnení žiadatelia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN BSK č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009 môžu požiadať o finančný príspevok z rozpočtu BSK najneskôr do 1. septembra 2010.

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2009 poskytol, v súlade s § 88 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finančný príspevok 22 subjektom vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského kraja.

 Sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí a mládeže v Bratislavskom kraji, sa stali nosnou myšlienkou Sociálneho programu na podporu vhodného využívania voľného času detí a mládeže realizovaného Bratislavským samosprávnym krajom počas roka 2009.

Centrum pre rodiny v kríze ako pilotný projekt Bratislavského samosprávneho kraja, splnil v roku 2009 očakávané výstupy.

Oprávnení žiadatelia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN BSK č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009 môžu požiadať o finančný príspevok z rozpočtu BSK najneskôr do 1. septembra 2009.