Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky: Rekonštrukcia strechy / Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky 142 917,75 EUR bez DPH.

Názov predmetu zákazky – Výmena rozvodu UK na ŠI - SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava

Oprava prepadnutej podlahy a výmena splaškovej kanalizácie v pavilóne A v objekte SOŠ pedagogickej na Bullovej ul. v Bratislave

Výmena zasklenej steny na schodisku/ Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava

Oprava a revízia bleskozvodu budovy ŠI – Komenského 27 / Stredná odborná škola, Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Zhotovenie samostatnej ekvitermickej vetvy pre byt a ubytovňu vrátane systému merania a regulácie (MaR) / SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

Názov zákazky: Oprava hygienického zariadenia pri školskej jedálni

Názov zákazky: Oprava príjazdovej cesty do areálu

Predmet zákazky: Catering - učiteľský piknik

„Oprava strechy a zateplenia nad kuchyňou a jedálňou“