Blindfriendly Streda 26. 7. 2017 | Meniny má Anna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Všeobecne záväzné nariadenia


 
  Predchádzajúci Predchádzajúci 1 2 3 4

 

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade so zákonom NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o dani z motorových vozidiel.

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady za sociálne služby poskytované Bratislavským samosprávnym krajom.

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach registrácie a poskytovania finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa § 85 až § 87 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o určení hranice aglomerácie podľa zákona č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí.

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií.

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o dani z motorových vozidiel.

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o zásadách poskytovania finančných prostriedkoch určených na projekty, úlohy a akcie vo verejnom záujme, na účely rozvoja územia Bratislavského samosprávneho kraja a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Bratislavským samosprávnym krajom.

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Bratislavským samosprávnym krajom.

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o symboloch Bratislavského samosprávneho kraja a ich používaní. -

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a s majetkom prenechaným do užívania Bratislavskému samosprávnemu kraju.


 
  Predchádzajúci Predchádzajúci 1 2 3 4