Blindfriendly Štvrtok 19. 7. 2018 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Projekt Corega SENIORI 2010 odštartuje 27.augusta svoju druhú fázu. Seniori budú mať opäť príležitosť získať odborné stomatologické poradenstvo. Nadväzuje na úspešnú prvú časť turné, počas ktorej poskytol lekársky personál poradenstvo takmer 800 záujemcom. Najčastejšie sa otázky týkali správnej starostlivosti o zubné náhrady.

Leto každoročne otvára brány hudobných festivalov. Vďaka pozvaniu skvelých organizátorov a štedrých sponzorov sa na tohtoročných hudobných festivaloch v Prešove a Trenčíne mohli zúčastniť i klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema z Modry, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje na základe VZN č. 32/2009 výzvu na predkladanie projektov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v roku 2011. Termín na predkladanie projektov je od 20. júla do 9. augusta 2010.

 Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, zorganizoval 8. júla v poradí už 5. ročník športovo-zábavných hier.

 Vo štvrtok 8. júla 2010 sa v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, uskutočnila slávnosť pri príležitosti odovzdania miestnosti Snoezelen do užívania klientom.

 V piatok 2. júla 2010 sa záhrada DSS prof. Karola Matulaya zmenila takmer na džungľu. Ich tohtoročná záhradná slávnosť sa niesla v duchu dvoch zmien. Jednou bola téma Záhradnej slávnosti „AFRIKA“. Tou druhou bolo vyhlásenie súťaže o „najchutnejší šalát“.

 Dňa 29. júna 2010 usporiadal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej v Bratislave, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, súťaž v hádzaní šípok na terč.

 V dňoch 30. júna až 31. júla sa vo Vinotéke Regius vo Vajnoroch koná výstava Geniálny Amadeo. Vystavené sú výtvarné diela troch klientov DSS prof. Karola Matulaya – Aleny Semaníkovej, Adriána Slezáka a Petra Venglára, ktoré vznikli pod odborným vedením Renáty Frešovej.

 Dňa 24. júna 2010 sa v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA uskutočnil v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, v prekrásnom prostredí Penziónu Harmónia v Modre – Harmónii, 1. ročník petangového turnaja.

 V duchu krásnej myšlienky Marka Twaina „Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života“ sa nieslo stretnutie klientov Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni s ich príbuznými, zamestnancami a priaznivcami zariadenia , ktoré sa uskutočnilo dňa 19. júna v areáli DSS.