Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

BSK sa v dňoch 16. až 18. októbra prezentoval na Tour Salon v Poznani a opäť mala prezentácia partnerov BSK ako aj nášho regiónu veľký úspech.

Turistická infromačná kancelária Devínska Nová Ves pripravila pre všetkých milovníkov prírody bohatý program na mesiac november.

Vo výstavnom komplexe Crocus Expo prebiehal v termíne od 23.-26.septembra 2008 najväčší jesenný veľtrh cestovného ruchu v Ruskej federácii - 14. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Otdych/Leisure 2008, ktorého sa zúčastnilo cca 74 000 návštevníkov, z toho 93% profesionálov v oblasti cestovnom ruchu.

V dňoch 3.-5.októbra sa uskutočnil XII.ročník Slávností kapusty - Deń zelá 2008, ktorý bol v Bratislavskom samosprávnom kraji zaradený medzi podujatia osláv Svetového dňa CR 2008. Svojím zameraním podporuje nielen udržiavanie a rozvoj miestnych a regionálnych tradícií ako súčasti ponuky pre turizmus, ale predstavuje úspešný produkt pre trvaloudržateľný rozvoj cestovného ruchu.

V sobotu 11. októbra sa na nádvorí Malokarpatského osvetového centra v Modre uskutočnil prvý ročník podujatia „Jablkové hodovanie s mladým vínom“, ktoré zorganizovalo Malokarpatské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

V Poznani sa 16. októbra 2008 otvoria brány 19.ročníka veľtrhu cestovného ruchu, ktorý patrí k najväčším svojho druhu v Poľsku. V tomto roku sa tu po prvý raz počas troch dní predstaví so svojou ponukou Bratislavský samosprávny kraj.

 Je tu čas vinobraní, ktoré sa tradične uskutočňujú v mestách a obciach nášho kraja. V tomto roku je však vinobranie v Pezinku výnimočné. Mesto Pezinok slávi 800. výročie prvej písomnej zmienky a 50. výročie organizovania Malokarpatských vinobraní.

Tohoročné oslavy Svetového dňa cestovného ruchu v Bratislavskom kraji, ktoré sa uskutočnia v centre Dolného Záhoria v Stupave od 3. do 5.októbra 2008, budú súčasťou obľúbeného regionálneho podujatia „Slávnosti kapusty - Deň zelá 2008“.

BSK sa zúčastní v dňoch 23.–26.9.2008 medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Otdych/Leisure v Moskve v národnej expozícii Slovenska. Uvedené podujatie sa radí k najvýznamnejším vo svojej kategórii v Ruskej federácii, z toho dôvodu BSK uvítal ponuku hl.m.SR Bratislavy pre spoločnú prezentáciu Bratislavy a Bratislavského kraja. Zámerom prezentácie je nájsť širšie uplatnenie turistických atraktivít a produktov kraja pre ruský trh, ktorý patrí z hľadiska cestovného ruchu k najperpektívnejším.

V auguste 2008 bol ukončený projekt „Stratégia rozvoja CR v BSK na roky 2007-2013“ podporený z nenávratného finančného príspevku EÚ v zmysle JPD NUTS II - Bratislava Cieľ 2. Projekt bol realizovaný za aktívnej účasti partnerov z miestnej samosprávy a podnikateľskej sféry v období jún 2007 - august 2008, zverejnený na pripomienkovanie na web stránke BSK.