Blindfriendly Sobota 20. 10. 2018 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Tak ocenila Asociácia zamestnávateľov zamestnávajúcich občanov so zdravotným postihnutím PSC Lepší svet a v tomto roku mu udelila cenu Najlepší zamestnávateľ zamestnávajúci občanov so zdravotným postihnutím na Slovensku za rok 2008.

Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu, pôsobiaci aj na Slovensku, je svojou charitatívnou činnosťou známy na celom svete. Svoju štedrosť potvrdil na začiatku marca, kedy daroval automobil – šesťmiestne vozidlo, ktoré disponuje špeciálnou plošinou určenou pre ľudí na vozíku, Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino.

V dňoch 11.03. a 16.3. 2009 sa v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo diskusné fórum venované oblasti postupov vyplývajúcich zo zabezpečovania sociálnych služieb a napĺňaní potrieb občanov v mestách a obciach regiónu BSK, na ktoré Odbor sociálnych vecí pozval predstaviteľov samospráv regiónu Bratislavského samosprávneho kraja.

V apríli t.r. otvorí Vzdelávacie centrum detskej paliatívnej starostlivosti detského hospicu Plamienok vzdelávací program Sprevádzanie detí a rodín v smútení. Program je určený pre ľudí, ktorí chcú pomôcť iným v ťažkej životnej situácii - strata dieťaťa či iného blízkeho v detskom veku.

Po tom, ako Bratislavský samosprávny kraj koncom minulého roka zvýšil zákonom stanovený finančný príspevok na zabezpečenie sociálnej služby pre občanov s diagnostikovaným autizmom a iným pridruženým postihnutím, najmä psychickým, pristúpili poslanci na svojom februárovom rokovaní k ďalšej pozitívnej zmene vo financovaní v sociálnej oblasti.

MIMÓSIS – prezentácia umeleckých diel dvoch skupín tvorcov: na jednej strane profesionálnych výtvarníkov, na druhej zdravotne znevýhodnených umelcov .

V dňoch 11. – 12.02.2009 sa na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja konalo pracovné stretnutie zástupcov odborov sociálnych vecí vyšších územných celkov. Na stretnutí sa tiež zúčastnili zástupcovia MPSVR SR, SK 8, ZMOS - u a z odboru sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR.

V dňoch 7. až 13. februára 2009 osemnásťčlenná výprava Slovenského hnutia špeciálnych olympiád dôstojne a veľmi úspešne reprezentovala SR na významnom medzinárodnom športovom podujatí – Svetovej zimnej špeciálnej olympiáde v USA (Idaho – Boise). Jedenásti športovci s mentálnym a kombinovaným postihnutím získali pre Slovensko pätnásť cenných kovov zo súťaží v zjazdovom lyžovaní, bežeckom lyžovaní a v krasokorčuľovaní.

V utorok 24. februára t. r. sa o 18.00 hod. v Galérii Lepší svet na Osuského ulici v Bratislave uskutoční vernisáž výstavy akademického maliara Prof. Ľudovíta Hološku pod názvom Obrazy.

Dňom 1.1.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Účinnosťou tohto zákona sa ruší zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) do 31.12.2008 poskytoval pomoc občanom regiónu, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.