Blindfriendly Sobota 21. 7. 2018 | Meniny má Daniel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

DSS Gaudeamus, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, pripravuje pre svojich klientov bohatý program, pri ktorých majú možnosť realizácie. V rámci rôznych aktivít zdokonaľujú svoju šikovnosť a z krásnych výtvorov – možno malých umeleckých diel, organizujú výstavy. A naozaj, je sa na čo pozerať.

Novým VZN o registrácii a poskytovaní finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc poslanci podrobnejšie rozpracovali metodiku, na základe ktorej sa neziskové organizácie registrujú, dostávajú finančné prostriedky od kraja a podľa ktorej dokladujú použitie poskytnutých financií.

Tento projekt zorganizovalo od januára 2007 do februára 2008 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Jeho cieľom bolo rozšíriť všeobecnú znalosť v oblasti rodovej rovnosti, a jej propagácia na miestnej úrovni.

Dňa 8. februára 2008 sa za účasti podpredsedu BSK Bystríka Hollého uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov odboru sociálnych služieb a zdravotníctva, Komisie pre sociálne služby Zastupiteľstva BSK spolu s primátormi miest a starostami obcí okresu Malacky.

 Bratislavský samosprávny kraj zabezpečil prostredníctvom zdravotnej poisťovni Dôvera očkovanie proti chrípke pre klientov zariadení sociálnych služieb. Poisťovňa poskytla viac ako 170 očkovacích vakcín.

Bratislavský samosprávny kraj pripravil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o bližších podmienkach registrácie a poskytovania finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa § 85 až § 87 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.

 ...je názov diskusie za okrúhlym stolom, ktorá sa dňa 5. decembra t.r. konala pod záštitou podpredsedníčky BSK Moniky Flašíkovej-Beňovej. Cieľom spoločného stretnutia zástupcov Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP) s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja, štátnej správy a zástupcami občianskych združení a neziskových organizácií bolo nájsť možnosti spolupráce tretieho sektora s regionálnou samosprávou.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR a Bratislavský samosprávny kraj Vás pozývajú na diskusiu na tému„Implementácia princípu nediskriminácie, rovnakých príležitostí a účasť pri vytváraní politík a opatrení na regionálnej úrovni“. Diskusia za okrúhlym stolom pod záštitou podpredsedníčky BSK Moniky Flašíkovej-Beňovej sa uskutoční v stredu 5. decembra o 14.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej 16 v Bratislave.

Domov sociálnych služieb Mokrohájska, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, pripravil pre svojich klientov bohatý program na mesiac december.

Folklórny súbor Javorček pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a v Bratislave, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, oslavuje 15. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti bude v sobotu 1. decembra t.r. o 17.00 hod. v Dome kultúry Zrkadlový háj slávnostné integrované vystúpenie „Pokoj ľuďom dobrej vôle...“