Blindfriendly  20. 1. 2019 | Meniny má Dalibor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Bratislavský samosprávny kraj zabezpečil prostredníctvom zdravotnej poisťovni Dôvera očkovanie proti chrípke pre klientov zariadení sociálnych služieb. Poisťovňa poskytla viac ako 170 očkovacích vakcín.

Bratislavský samosprávny kraj pripravil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o bližších podmienkach registrácie a poskytovania finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa § 85 až § 87 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.

 ...je názov diskusie za okrúhlym stolom, ktorá sa dňa 5. decembra t.r. konala pod záštitou podpredsedníčky BSK Moniky Flašíkovej-Beňovej. Cieľom spoločného stretnutia zástupcov Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP) s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja, štátnej správy a zástupcami občianskych združení a neziskových organizácií bolo nájsť možnosti spolupráce tretieho sektora s regionálnou samosprávou.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR a Bratislavský samosprávny kraj Vás pozývajú na diskusiu na tému„Implementácia princípu nediskriminácie, rovnakých príležitostí a účasť pri vytváraní politík a opatrení na regionálnej úrovni“. Diskusia za okrúhlym stolom pod záštitou podpredsedníčky BSK Moniky Flašíkovej-Beňovej sa uskutoční v stredu 5. decembra o 14.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej 16 v Bratislave.

Domov sociálnych služieb Mokrohájska, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, pripravil pre svojich klientov bohatý program na mesiac december.

Folklórny súbor Javorček pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a v Bratislave, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, oslavuje 15. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti bude v sobotu 1. decembra t.r. o 17.00 hod. v Dome kultúry Zrkadlový háj slávnostné integrované vystúpenie „Pokoj ľuďom dobrej vôle...“

V stredu 21. novembra t.r. sa v priestoroch Úradu BSK konal seminár „Rodová rovnosť – prevencia a eliminácia rodovo - podmieneného násilia pre zamestnancov verejnej správy“.

V dňoch 10. a 11. novembra 2007 sa v bratislavskom DSS Gaudeamus na Mokrohájskej ulici uskutočnil prestížny výberový turnaj telesne postihnutých športovcov BOCCIA MASTERS 2007.

Bratislavský samosprávny kraj pomáha pri hľadaní a zabezpečovaní prístrešia pre ľudí bez domova. Finančne prispieva neziskovým organizáciám, ktoré zabezpečujú sociálne služby, poradenstvo a prevenciu a tiež zriaďuje nočný stacionár na Furmanskej ulici v mestskej časti Lamač.

 Silvia Stehová, Michaela Bednárová a Matej Horina sú mená úspešných olympionikov z domovov sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí v Šanghaji reprezentovali nielen BSK ale aj celé Slovensko.