Blindfriendly Streda 24. 4. 2019 | Meniny má Juraj Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Divadelný súbor Agapé pri Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre získal prvé miesto v zlatom pásme na 21. ročníku krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti Stretnutie s malou Táliou, ktorá sa uskutočnila 14. – 16. marca 2018 v Dome kultúry v Senci.

 Veľká noc sa blíži a klienti z domova sociálnych služieb zažili 23. marca 2018 peknú veľkonočnú atmosféru.

 Fašiangy sa neodmysliteľne spájajú s plesovou sezónou. Fašiangové obdobie je charakteristické veselosťou, zábavou, dostatkom jedla a všemožných nápojov, ktoré sú sprevádzané najmä v rámci mestských fašiangov rôznymi plesmi a bálmi. Rozdiely medzi plesom a bálom nehľadajme, o oboch prípadoch ide o spoločenskú akciu s tancom, na ktorú sa posielajú pozvánky. Odlišný je len pôvod slov. Slovo bál pochádza z latinského ballare (tancovať), ples má pôvod v staroslovanskom slove plesc (tanečník).

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme pozvať na 37. vzdelávací seminár na tému „Význam športu v živote ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov“ ktorý sa uskutoční dňa 28.2.2018 o 9.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).

 Dňa 15. januára 2018 sme privítali v našom zariadení v DSS a ZPS na Hrnčiarskej ul. v Pezinku dievčatá z odboru kaderníčky zo SOŠ na Komenského ul. v Pezinku Alexandru Schwantzerovú a Veroniku Hrdlovičovú.

 Dňa 13. februára 2018 sme usporiadali pre našich obyvateľov Fašiangové posedenie. Program pre našich seniorov si pripravil spevácky súbor „Obstrléze “ z Pezinka a naši obyvatelia.

Do 31.12.2017 finančný príspevok pri odkázanosti podľa stupňa odkázanosti občana, ktorý poskytovali samosprávne kraje, je nahradený od 1.1.2018 finančným príspevkom na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ktorý bude vyplácaný priamo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej iba „MPSVaR SR“). O ten musí písomne požiadať na rozpočtový rok 2018 neverejný poskytovateľ sociálnej služby do 31.1.2018 MPSVaR SR. Výšku príspevku pre jednotlivé stupne odkázanosti ustanovuje príloha č. 6 zákona o sociálnych službách. Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby poskytne obec a samosprávny kraj podľa svojich kompetencií.

 Zaujímavá téma a inšpiratívny lektor – Mgr. Vladimír Hambálek – udržali v pozornosti účastníkov workshopu o fenoméne deštruktívnej agresivity klienta až do konca workshopu. Zišli sa zamestnanci štyroch domovov sociálnych služieb, väčšinu tvoril personál DSS Rozsutec, ku ktorým sa pridali zamestnanci DSS Integra, Rosa a DSS Javorinská.

Dňa 29.11.2017 bola Národnou radou SR schválená novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2018 ustanovuje aj nové právne podmienky poskytovania finančných príspevkov na spolufinancovanie neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb na regionálnej úrovni zo strany štátu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR).