Blindfriendly Piatok 22. 2. 2019 | Meniny má Etela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Gaudeamus na Mokrohajskej ulici v Bratislave, ktorého zriaďovateľom je BSK, rozšíril rozsah poskytovaných služieb a zriadil Zariadenie chráneného bývania.

Vážení rodičia, milí spoluobčania, v poslednom období som svedkom šírenia nepravdivých informácií, ktoré sa týkajú existencie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Tieto informácie vypovedajú o ich údajnom rušení a sú spájané s materiálom „Stratégia a návrh využitia financovania projektov Bratislavského samosprávneho kraja formou úveru Európskej investičnej banky“, o ktorom rokovali poslanci na júnovom zastupiteľstve.

DSS Gaudeamus, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, privíta v rámci trojročnej projektovej spolupráce v Bosne a Hercegovine s Kanadskou Queen ´s University členov združenia „Obrazovanie Gradi Bosnu i Hercegovinu“. Návštevu podporuje Ministerstvo zahraničných vecí a Bratislavský samosprávny kraj.

Dňa 28.6.2008 sa konalo stretnutie zamestnancov odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja a zástupcami nadnárodného projektu „Niekoľko inovatívnych nástrojov na podporu zamestnanosti občanov s mentálnym postihnutím“, ktorý je iniciatívou Spoločenstva EQUAL. Realizátorom projektu za Slovensko je Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Okrem zástupcov Slovenska sa stretnutia zúčastnili aj ich partneri z Talianska a Španielska.

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 8/2005 o poskytovaní dotácii prerozdelil v období približne prvého polroku 2007 finančné prostriedky vo výške asi 1,7 mil. Sk.

Na posilnenie aktívnej komunikácie a ďalšej spolupráce pri riešení úloh a realizácii plánov, vedúcich k skvalitneniu poskytovania sociálnej pomoci pre občanov Bratislavského kraja kreoval predseda BSK Vladimír Bajan Radu poradcov zo zástupcov odbornej obce v oblasti poskytovania sociálnej pomoci.

Dňa 15.05.2007 sa na Úrade BSK konala prezentácia výsledkov Analýzy stavu poskytovania sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja za účasti podpredsedníčky BSK Monika Flašíková – Beňová a riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Miluši Budayovej.