Blindfriendly Štvrtok 19. 7. 2018 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

   

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

Po úspešnom odovzdávaní vedomosti v oblasti regionálneho rozvoja, decentralizácie štátnej správy a využívania prostriedkov z fondov EÚ samosprávou mesta Pazardjik a okresu Pazardjik, Bulharsko zorganizovala Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok dňa 15.januára 2010 v rámci projektu „Pazardjik – trvaloudržateľné mesto“ ďalšie stretnutie pod názvom „Malé hospodárske fórum“.

 Bratislavský samosprávny kraj pomáha vzdelávať malé a stredné podniky prostredníctvom účasti v projekte EUFACINET- európska sieť facilitátorov. Projekt sa uskutočnil v rámci programu Leonardo da Vinci , ktorý je zameraný na zvýšenie kvality odborného vzdelávania, inovácie a ich transfer v oblasti vzdelávania.

 Bratislavský samosprávny kraj využíva všetky dostupné prostriedky ako obmedziť následky hospodárskej krízy, ktorá sa odzrkadľujú najmä na nedostatku finančných prostriedkov. Jedným z účinných nástrojov je diskusia so zainteresovanými subjektmi v regióne.

4. ročník Európskych rozvojových dní sa uskutoční v dňoch 22. - 24. októbra 2009 vo švédskom Štokholme.

Ministerstvo práce a sociálnej politiky Macedónska, spoločne so slovenskými partnermi - Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok, uskutočnilo dňa 14. septembra 2009 v Skopje záverečnú konferenciu „Plánovanie spoločnej budúcnosti“, ktorá sa konala v rámci twinningového projektu „Posúdenie vnútroštátneho pracovného zákonodarstva Macedónska“, ktorý je zameraný na zosúladenie vnútroštátnych pracovnoprávnych predpisov s právnymi predpismi Európskej únie.

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) so sídlom v Nitre ako centrálna jednotka Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) SR publikovala pilotné číslo Spravodajcu Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok realizuje medzinárodný projekt EUFACINET, ktorý kladie dôraz na facilitáciu nových vzdelávacích postupov za účelom vytvorenia kultúry celoživotného vzdelávania v malých a stredných podnikoch z oblasti priemyslu, obchodu, turizmu či zo sociálnej oblasti. EUFACINET inicioval a podporuje vznik európskej siete facilitátorov pracujúcich prostredníctvom odbornej komunity (Community of Practice – CoP).

Dňa 18. septembra t.r. 2009 sa v budove arcibiskupského paláca Marianum v Trnave od 10:00 hod. uskutoční výročné podujatie pod názvom "Spoločné perspektívy pre obce a regióny" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 .

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom v Budapešti organizujú dňa 2. septembra t.r. o 10.00 hod. informačný deň venovaný 2. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Informačný deň sa uskutoční v sídle BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave v Rokovacej sále na prízemí.

Od utorka 21. júla t. r. je vo vestibule auly Slovenskej akadémie vied na bratislavskej Patrónke inštalovaná výstava, ktorá poukazuje na hlavné míľniky v oblasti chémie. Zároveň je venovaná 80. výročiu založenia Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV. Výstava potrvá do 27. augusta t. r. Koná sa aj vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý spolupracuje so SAV a realizáciu výstavy aj finančne podporil.