Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Dňa 13. decembra 2018 sa 3 študenti zúčastnili celoslovenskej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetín Vianočné inšpirácie v Košiciach. Celkovo 25 študentov súťažilo v 3 témach: Vianočný svietnik, Adventný veniec a Závesná vianočná dekorácia na dvere. Všetci naši študenti sa umiestnili v prvej päťke.

 Dňa 19. decembra 2018 sa na pôde BSK stretli najaktívnejší členovia žiackych školských rád gymnázií a stredných odborných škôl Bratislavského kraja. V školskom roku 2018/2019 išlo v poradí už o druhé stretnutie žiackych školských rád, ktoré umožňujú žiakom demokraticky ovplyvňovať dianie v škole a participovať na ňom. Legislatívne im to umožňuje zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č.5/2018“) zverejňuje výzvu pre oblasť mládež: VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu práce s mládežou na území BSK v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže.

Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava, sa od 1. januára 2019 transformuje na Strednú športovú školu, Ostredková 10, Bratislava

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik udelil za aktívnu podporu moderných foriem a metód ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike čestné uznanie riaditeľke školy RNDr. Elene Krajčírovej a učiteľovi ekonomiky Ing. Jozefovi Moravčíkovi. Čestné uznanie bolo udelené pri príležitosti 65. výročia založenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Žiaci tretieho ročníka Strednej priemyselnej školy dopravnej, študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy, sa zúčastnili súťaže Grafické zručnosti v programe AutoCAD Mechanical 2014. Pomocou uvedeného programu mali narysovať výrobný výkres zadanej súčiastky v mierke 1 : 1 podľa platných noriem STN.

 V auguste 2018 sa na Gymnáziu Karola Štúra v Modre začali realizovať v miestnosti budúceho laboratória búracie práce. Bolo potrebné urobiť nové rozvody plynu, elektriny, vody a odpadu. Menili sa obklady a dlažba. V druhej etape škola objednala kompletné vybavenie laboratória.

 Dňa 26.11.2018 sa uskutočnil ďalší odborný seminár, ktorý bol zameraný na nové technológie vo farbení vlasov, na prácu s produktovou radou Mon Platin a praktické ukážky tvorby večerných účesov.

 Dňa 28.11.2018 sa Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 v Bratislave zúčastnila Majstrovstiev Českej republiky v tímoch : „Glamour, kouzlo krásy 2018“ v Sušiciach, ČR. Súťaž organizovala Stredná odborná škola a Stredné odborné učilište Sušice v spolupráci s Asociáciou Fisy Pavel Filandr a Jakub Syllte.