Blindfriendly  20. 1. 2019 | Meniny má Dalibor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Klienti a zamestnanci Domova sociálnych služieb Rozsutec pozvali svojich priateľov a známych 9. septembra 2016 na Záhradnú slávnosť. V priateľskej atmosfére sme sa porozprávali o všetkom, čo nás teší, aj čo nám robí starosti a vyjadrili si vzájomnú podporu. Zároveň sme mali milú príležitosť osláviť vybudovanie priechodu pre chodcov na križovatke Hodonínska – Pod násypom, ktorý bude slúžiť nielen našim klientom, ale aj obyvateľom okolitých rodinných domov v Lamači.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje obciam a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona o sociálnych službách.

 Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality vďaka finančnej podpore ČSOB Nadácie zrealizovala projekt Petang nás spája, ktorý vyvrcholil 23.06.2016 už VII. ročníkom petangového turnaja. Turnajové zápolenie a výborná nálada spojila 135 zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí s intaktnou populáciou.

 Dňa 7. júla 2016 sa konali v DSS Plaveckom Podhradí športovo – zábavné hry , na ktorých sa zúčastnilo 15 zariadení z bratislavského, nitrianskeho a trnavského kraja.

 Dňa 16.06.2016 Ing. Peter Šramko, starosta MČ Lamač a poslanec BSK, za účasti hasičov z Dúbravky, Mestských lesov v Bratislave a dobrovoľníkov z Červeného kríža slávnostne otvoril už siedmy ročník súťaží na Partizánskej lúke, ktorý zorganizoval DSS Rozsutec v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

 V prvom polroku 2016 sa prostredníctvom podpory Nadácie Eset v DSS Sibírka uskutočnil projekt „Aktivity, ktoré naučia a spájajú“.

 Vďaka finančným prostriedkom získaným z grantu od spoločnosti GlaxoSmithanKline Slovakia, s. r. o. sa v Sibírke podarilo uskutočniť v prvom polroku 2016 štyri semináre „Láskavý prístup ku klientovi“, ktorý absolvovalo 20 terapeutických a zdravotníckych zamestnancov DSS Sibírka.

 Od septembra 2015 do konca mája 2016 sme s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia realizovali projekt s názvom „Podpora integrácie mladých ľudí v GAUDEAMUS – ZKR“.

 Pod záštitou pani Ruženy Geringer DSS Plavecké Podhradie uskutočnilo výstavu maľovaných a vyšívaných obrazov pani Evy Bočkayovej a pani Daniely Gašparovičovej v rakúskom Angerne.

 Po roku sme sa znovu stretli 14. júna 2016 – na pôde DSS Javorinská 7/a Bratislava, už na VII. ročníku turnaja v hode šípkou na terč medzi zariadeniami sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.