Blindfriendly Piatok 20. 7. 2018 | Meniny má Iľja Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 33. vzdelávací seminár určený pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému: „Sprevádzanie rodiny“ ktorý sa uskutoční dňa 8.6.2016 o 9.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).

 Dňa 12.4.2016 predniesol Doc. MuDr. Jozef Hašto, PhD. v DSS Rozsutec prednášku na tému Vzťahová väzba.

 Dňa 13. mája 2016 sa uskutočnilo v DSS a ZPS na Hrnčiarska ulici,. posedenie obyvateľov pri príležitosti Dňa matiek a otcov. Kultúrny program si pripravili deti z CMŠ sv. Jozefa z Pezinka, klienti z DSS Merema z Modry – Harmónie a naši seniori.

na podávanie projektov na rok 2017 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov v súlade s § 76 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“), vypracovaných v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja s názvom „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie".

Bratislavský samosprávny kraj oznamuje akreditovaným subjektom, právnickým osobám, fyzickým osobám (neakreditované subjekty) vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“), že majú možnosť predkladať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2017 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú v súlade s potrebami obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja a s programom sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja.

 V priebehu marca a apríla 2016 sa zdravotnícki a sociálni pracovníci DSS Rozsutec, DSS Prof. Karola Matulaya a DSS Kampino venovali získavaniu zručností v oblasti riešenia konfliktov komunikácie.

 ktoré sa konajú 1.JÚNA 2016 (streda) (pokiaľ nám nebude priať počasie, náhradný termín je 7.júna 2016) na štadióne vedľa Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya.

 Divadelný súbor AGAPE, ktorý tvoria klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre pod umeleckým vedením Mgr. art. Martina Žáka naštudoval novú pôvodnú divadelnú hru DROTÁRI, s ktorou získal na krajskej divadelnej prehliadke v Senci 2. Miesto.

 Dňa 15. februára 2016 sme pripravili pre našich obyvateľov Fašiangové posedenie. V programe vystúpil spevácky súbor „Obstrléze “.