Blindfriendly Sobota 21. 7. 2018 | Meniny má Daniel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

   

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

Dňa 20. apríla t.r. spustilo Ministerstvo hospodárstva SR Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach, ktorý je zameraný na podporu inštalácie kotlov na biomasu a slnečných kolektorov slúžiacich na vykurovanie a ohrev vody pre rodinné a bytové domy.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013 organizuje v Bratislave v hoteli Bôrik informačné akcie v súvislosti s vyhlásením výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj.

Ukončená prvá fáza twinningového projektu

Bratislavský samosprávny kraj sa v rámci programu Interreg IVC zapojil do medzinárodného projektu Regioclima, ktorého cieľom je podporiť adaptáciu spoločnosti na nové klimatické podmienky.

V dňoch 16. – 17. marca 2009 sa uskutočnilo 2. stretnutie partnerov medzinárodného projektu QVETIS – Systém manažérstva kvality v oblasti celoživotného odborného vzdelávania v školiacich centrách a podnikoch.

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny a Združenia miest a obcí Slovenska vyhlásili 5. ročníka súťaže Dedina roka 2009, do ktorej sa môžu zapojiť všetky obce do 15. apríla t.r.

V reakcii na finančnú a ekonomickú krízu komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübnerová predstavila balík rozhodnutí Európskej komisie zameraný na zvyšovanie flexibility pri využívaní štrukturálnych fondov členskými štátmi. Zmeny prinesú krajinám EÚ predĺženie termínov na využitie prostriedkov pridelených na finančné obdobie 2000-2006 a zabezpečia maximálne využitie každého poskytnutého eura.

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 11.2.2009 zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd a v prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo.

V rámci písomnej procedúry rozhodol Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 o predĺžení termínu predkladania projektov do 31. marca 2009. Zároveň rozhodol o zrušení pôvodného termínu zasadania Monitorovacieho výboru v apríli 2009 a stanovil nový termín výberu projektov na zasadaní Monitorovacieho výboru v dňoch 18. a 19 júna 2009 v Trnavskom kraji.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ2, vyhlásil dňa 8.1.2009 výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2. Konečný termín predkladania žiadostí je 16.2.2009 do 14:30 hod.