Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č.5/2018“) a v súlade so Stratégiou rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 34/2016 zo dňa 22.04.2016 zverejňuje: Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka pre rok 2019.

 Účastníci projektu Transdanube.Pearls z deviatich dunajských krajín prediskutovali na strednodobej konferencii potenciál dunajského regiónu a jeho príležitosti na posilnenie trvalo udržateľnej mobility v cestovnom ruchu.

 Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko organizuje fotografickú súťaž pre všetkých občanov partnerských krajín programu - Slovenska a Maďarska.

(Ulm, 29. marec 2018) – Dohromady 40 odborníkov na mobilitu a cestovný ruch navštívilo 21. – 22. marca 2018 chorvátske mesto Vukovar, kde sa zúčastnilo štvrtého stretnutia partnerov projektu Transdanube.Pearls. Počas stretnutia partneri prezentovali prvé úspechy týkajúce sa zavedenia služieb mobility a cestovného ruchu, ktoré zlepšia možnosti návštevníkov cestovať v rámci destinácií a medzi destináciami vlakom, autobusom, bicyklom alebo loďou.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č.2/2016“) a v súlade so Stratégiou rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 34/2016 zo dňa 22.04.2016 zverejňuje: Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre rok 2018

(Ulm, 1. októbra 2017) – 30 partnerov a zainteresovaných strán z odvetvia mobility a cestovného ruchu z 9 európskych krajín sa zúčastnilo nadnárodného školenia v bulharskom meste Silistra, aby sa stali certifikovanými manažérmi udržateľnej mobility. Toto školenie je súčasťou projektu EÚ Transdanube.Pearls a nasledovalo po treťom stretnutí partnerov. Počas tohto stretnutia partneri spoločne schválili konečnú verziu spoločných noriem, ktoré poskytujú základné kritériá na to, aby sa niekto mohol stať členom siete a Pearl.

 Žiadosti o NFP, ktoré budú predmetom výberu nadchádzajúceho Monitorovacieho výboru je potrebné predložiť do 15. novembra 2017. Všetky úplné žiadosti o NFP predložené do uvedeného termínu, ktoré zároveň spĺňajú spôsob a formu predloženia žiadosti o NFP definovanú v Metodike výberu projektov, budú predložené na výber Monitorovaciemu výboru (schválenie alebo neschválenie) v druhej polovici marca 2018.

Rozvoj Siete destinácií („Pearls“), ktorá svojim návštevníkom a obyvateľom ponúka možnosť cestovať a preskúmať dunajský región trvalo udržateľnými dopravnými prostriedkami, podporuje 15 organizácií z 9 európskych krajín pozdĺž Dunaja.

(Ulm, 27. júl 2017) – V rámci projektu EÚ Interreg „Transdanube.Pearls“, medzinárodný tím odborníkov pozostávajúci z odborníkov na video, mobilitu a cestovný ruch, cestoval pozdĺž Dunaja výlučne pomocou trvalo udržateľných dopravných prostriedkov, ako sú autobusy, vlaky, lode a bicykle. Prvú časť cesty s viac ako 10 zastávkami za 11 dní úspešne zakončili v Budapešti. Tím bude na konci augusta pokračovať v ceste trvalo udržateľným spôsobom pozdĺž dolného toku Dunaja, od Budapešti po deltu Dunaja. Cieľom cesty je predviesť existujúce možnosti cestovania pozdĺž Dunaja bez vlastného auta.