Blindfriendly Streda 25. 4. 2018 | Meniny má Marek Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Poskytovatelia sociálnych služieb


 

Bratislavský samosprávny kraj vedie Register poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“) v zmysle § 62 a nasl. zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Aktualizácia: 28.11.2017 Informácia o voľných miestach v zariadeniach sociálnych služieb – domov sociálnych služieb („DSS“) a špecializované zariadenie („ŠZ“), poskytujúce sociálnu službu celoročnou pobytovou formou, s miestom poskytovania sociálnych služieb v regióne BSK, zriadených neverejnými poskytovateľmi spĺňajúcimi podmienky VZN BSK č. 4/2014 v platnom znení.