Blindfriendly Utorok 19. 2. 2019 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Dňa 27. 12. 2018 sme v našom DSS a ZPS v Pezinku privítali milých hostí.

 Dňa 18. 12. 2018 sme pripravili pre našich obyvateľov vianočné posedenie. V programe vystúpili naši obyvatelia, spevácky súbor Radosť a žiaci zo Základnej školy na Fándlyho ul. v Pezinku.

 Vďaka dlhoročnej spolupráci s neziskovou organizáciou International Women´s Club Bratislava (IWCB, Medzinárodný klub žien), mal Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema v Modre možnosť prezentovať sa na 27. ročníku Vianočného charitatívneho bazáru v Bratislave, ktorý sa uskutočnil 25. novembra 2018.

Bratislavský samosprávny kraj na základe ustanovenia § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejňuje na verejnú diskusiu „Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018–2023“.

 V marci 2018 sme požiadali Nadáciu SPP v rámci programu Opora o schválenie projektov pre našich štyroch klientov. Nadácia SPP nám vyšla v ústrety a podporila všetky štyri projekty.

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema získal finančnú podporu Nadácie SPP v grantovom programe Opora určenom na skvalitnenie života ľudí so zdravotným znevýhodnením a ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

 Dňa 26. októbra 2018 sme s našimi seniormi oslávili sviatok úcty k starším. V kultúrnom programe vystúpili naši obyvatelia a žiaci zo Základnej školy Kupeckého ul. v Pezinku a folklórna skupina Obstrléze z Pezinka.

 Od mája do októbra 2018 naši klienti v DSS Rozsutec získali od Nadácie VÚB dotáciu na projekt Kreatívne spojenie. V priebehu leta sme s klientmi nakúpili jednotlivé pomôcky, ktoré využívame pri spoločných aktivitách.

 Trenčianska nadácia Fond Dr.Klaun spolupracuje s detašovaným pracoviskom DSS HESTIA už niekoľko rokov. Začiatkom októbra nás pozvali na zaujímavé podujatie Deň zvierat, ktoré zorganizovali v spolupráci so ZOO Bojnice.