Blindfriendly Štvrtok 18. 4. 2019 | Meniny má Valér Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Svetový deň povedomia o autizme je 2.apríl. Je to však príliš krátky čas na informácie v dnešnej záplave všetkých ostatných dní. Preto sa pracovníci Špecializovaného zariadenia a DSS prof.K.Matulaya rozhodli venovať mu viac času aj priestoru. Formou modrých balónov, s pripevneným odkazom týkajúcim sa života ľudí s autizmom, sme v našej komunite, v Dúbravke, všetkým okoloidúcim dávali na známosť už 1.4., že tento deň sa blíži.

 Blíži sa Veľká noc a v našom domove sme s klientmi prežili pekné dopoludnie. Dňa 12.4. 2019 sa veľkonočnú atmosféru a veselú náladu postarali žiaci zo Základnej školy Na bielenisku v Pezinku pod vedením p. učiteľky Mgr,. Boženky Jánošovej a p. vychovávateľa Denisa Páteka.

To že vajíčka maľujú pred Veľkou nocou iba dievčatá už dávno nie je pravda. Presvedčili sme sa o tom aj my v DSS a RS Rosa v utorok 9.apríla 2019.

Už po druhýkrát sa nám v našej jedálni podarilo dňa 10.04.2019 zorganizovať tanečné predpoludnie s už príznačným názvom „Aprílové tanečky“. Na toto príjemné tanečno-spoločenské stretnutie prijali pozvanie aj naši kamaráti z DSS prof. K. Matulaya, DSS Kampino, Gaudeamus – zariadenia komunitnej rehabilitácie, DSS Rozsutec a DSS a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, Stupava. No a pridali sa k nim tiež tancachtiví klienti z našej ROSY.

 Klienti a zamestnanci Domova sociálnych služieb Rozsutec prijali pozvanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. PhDr. Martina Klusa, PhD., MBA na návštevu NR SR.

 „Človek človeku je najnavštevovanejším divadlom“, vyriekol grécky filozof Epikuros zo Samu. Roky utekajú, časy sa menia. Ľudia žijúci v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre divadlo prežívajú, navštevujú a úžasne hrajú.

Domov sociálnych služieb Rozsutec zorganizoval kurz Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách ktorý sa konal v dňoch 19.-20.2.2019 v priestoroch Centra rodiny, Bazovského 6, Bratislava – Dúbravka. Lektorom kurzu bol Mgr. Adam Kurilla – psychológ a psychoterapeut s viacročnou praxou. Kurz bol určený profesionálom pôsobiacim v oblasti pomáhajúcich profesií, najmä sociálnym pracovníkom, opatrovateľom, ošetrovateľom, zdravotným sestrám. Zúčastnili sa ho pracovníci z DSS Gaudeamus, DSS Rača, DSS Kampino, DSS Báhoň, DSS Javorinská, DSSPKM a samozrejme, najviac pracovníkov bolo z DSS Rozsutec. Kurz otvoril pán vicežupan Mgr. Mikuláš Krippel, PhD a kurzu sa aktívne zúčastnila aj poslankyňa BSK Mgr. Lívia Poláchová.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 37/2010 zo dňa 23.07.2010, VZN BSK č. 44/2011 zo dňa 09.12.2011 a VZN BSK č. 3/2014 zo dňa 11.04.2014

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č.31/2009 zo dňa 17. 06. 2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 35/2010 zo dňa 23. 07. 2010, VZN BSK č. 39/2010 zo dňa 15. 12. 2010, VZN BSK č. 43/2011 zo dňa 24. 06. 2011 a VZN BSK č. 6/2014 zo dňa 20. 06. 2014