Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 V priestoroch chráneného pracoviska Musique club galerie v Modre, na Štúrovej ulici 61 si všetci milovníci umenia môžu pozrieť prekrásne výtvarné diela talentovaného klienta Domova sociálnych služieb Merema.

Tak ako napovedá názov projektu „POCIT – MYŠLIENKA – HLAS“ sa terapeuti DSS Sibírka zamerali na podporu rozvoja komunikačných zručností klientov s narušenou komunikačnou schopnosťou, zlepšeniu zrozumiteľnosti rečového prejavu a vyjadrovanie emocionálnych potrieb klientov.

 V rámci kultúrnych aktivít organizovaných pre klientov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, sa v období Veľkonočného týždňa uskutočnil výlet s duchovnou tematikou. Pre klientov s náboženským cítením sme zorganizovali výlet do Marianky na Krížovú cestu.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, ktorého sa tiež môžu zúčastniť prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.

 Dňa 3.4. 2012 sa v našom zariadení DSS a ZPS na Hrnčiarskej v Pezinku uskutočnilo posedenie pre našich obyvateľov pri príležitosti osláv Veľkej noci. Do kultúrneho programu prispeli naši obyvatelia pásmom ľudových piesní, ktoré zaspieval pán Sloboda Alojz s hudobným doprovodom Jozefa Beničáka.

 Klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema majú počas celého roka neskutočné množstvo aktivít a nie je tomu inak ani v jarných mesiacoch.

Klienti Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni si 21. marca recitačným dopoludním pripomenuli Svetový deň poézie (Poetry Day). Tento deň bol v roku 1999 vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO ako Svetový deň poézie, ktorého cieľom je vzdanie úcty poézii či už formou propagácie, recitácie, čítania, písania alebo publikovania.

 Do konca marca 2012 má Barborka Tomanová z DSS a ZPB Rozsutec vystavené svoje obrazy v Music Club Galerie v Modre na predajnej výstave „Tanec s náhodou“. Barborka je už pre mnohých známa maliarka s výstavnými skúsenosťami napr. v Prahe, vo Viedni či v Moskve.

 Dvanásť zamestancov DSS a ZPB Rozsutec na Furmanskej 4 v Bratislave absolvovalo v týchto dňoch tréning o práci s dobrovoľníkmi pod vedením Mgr. Alžbety Mračkovej.

 Deň pred Popolcovou stredou sa v DSS a ZpS Kaštieľ konala fašiangová zábava. Zúčastnilo sa na nej približne 80 klientov zo všetkých úsekov. Okrem príbuzných a známych klientov prijala naše pozvanie aj riaditeľka odboru sociálnych služieb BSK Michaela Šopová.