Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Už tradične sme si v zariadení DSS a RS ROSA pripomenuli Deň Zeme, ktorý pripadá na 22. apríl. Tento deň sa niesol v znamení množstva aktivít spojených s prírodou a rôznych tvorivých dielní. Klienti si mohli vyskúšať výrobu šperkov z plastových fliaš, pletenie z prútia, či oboznámiť sa a vidieť výrobu afrických bubnov.

 Pri príležitosti Dňa Zeme – 22. apríla 2010, klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA v Modre Harmónii zahájili plnenie Environmentálneho programu a prispeli tým k zveľadeniu životného prostredia v Malých Karpatoch.

 Dňa 22. apríla 2010, na Deň Zeme, podpísali riaditelia Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove Ing. Alena Martináková a Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava PhDr. Ján Škott dohodu o spolupráci. Vyjadrili v nej spoločnú vôľu angažovať sa v procese integračných aktivít v oblasti záhradníctva.

 V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Rača, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, sa v dňoch od 15. do 26. marca 2010 uskutočnila výstava ručných prác klientov zariadenia.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom organizuje 29. marca 2010 vzdelávací seminár pre rodičov a opatrovníkov ľudí s mentálnym postihnutím k téme Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Bratislavský samosprávny kraj na základe ustanovenia § 8 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (ďalej len zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb regiónu Bratislavského samosprávneho kraja na úradnej tabuli a na internetovej adrese Bratislavského samosprávneho kraja www.bratislavskykraj.sk.

 Športovci z troch domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa úspešne zúčastnili na Národných pretekoch špeciálnych olympiád v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, ktoré sa uskutočnili 12. - 13. marca 2010 v Lyžiarskom stredisku Skalka pri Kremnici.

 Dňa 13. februára 2010 sa konal v Dome kultúry Dúbravka v modrej sále „Spoločný ples 2010“. Jeho usporiadateľmi boli riaditeľka Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých a riaditeľ Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská. Zabaviť a zatancovať si prišlo 170 hostí.

Dňa 11. februára 2010 sa veľká sála Hotela Modra obliekla do slávnostného a vyzdobená balónmi, girlandami a farebnými konfetami očakávala milých hostí – klientov domovov sociálnych služieb z rôznych končín západoslovenského regiónu na Fašiangovom karnevale, ktorý usporiadal Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA.

Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, v úzkej spolupráci s Bratislavským informačným a kultúrnym strediskom zorganizovali aj v tomto roku Ples seniorov Bratislavského kraja.