Blindfriendly  21. 1. 2018 | Meniny má Vincent Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

   

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č.2/2016“) a v súlade so Stratégiou rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 34/2016 zo dňa 22.04.2016 zverejňuje: Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre rok 2018

(Ulm, 1. októbra 2017) – 30 partnerov a zainteresovaných strán z odvetvia mobility a cestovného ruchu z 9 európskych krajín sa zúčastnilo nadnárodného školenia v bulharskom meste Silistra, aby sa stali certifikovanými manažérmi udržateľnej mobility. Toto školenie je súčasťou projektu EÚ Transdanube.Pearls a nasledovalo po treťom stretnutí partnerov. Počas tohto stretnutia partneri spoločne schválili konečnú verziu spoločných noriem, ktoré poskytujú základné kritériá na to, aby sa niekto mohol stať členom siete a Pearl.

 Žiadosti o NFP, ktoré budú predmetom výberu nadchádzajúceho Monitorovacieho výboru je potrebné predložiť do 15. novembra 2017. Všetky úplné žiadosti o NFP predložené do uvedeného termínu, ktoré zároveň spĺňajú spôsob a formu predloženia žiadosti o NFP definovanú v Metodike výberu projektov, budú predložené na výber Monitorovaciemu výboru (schválenie alebo neschválenie) v druhej polovici marca 2018.

Rozvoj Siete destinácií („Pearls“), ktorá svojim návštevníkom a obyvateľom ponúka možnosť cestovať a preskúmať dunajský región trvalo udržateľnými dopravnými prostriedkami, podporuje 15 organizácií z 9 európskych krajín pozdĺž Dunaja.

(Ulm, 27. júl 2017) – V rámci projektu EÚ Interreg „Transdanube.Pearls“, medzinárodný tím odborníkov pozostávajúci z odborníkov na video, mobilitu a cestovný ruch, cestoval pozdĺž Dunaja výlučne pomocou trvalo udržateľných dopravných prostriedkov, ako sú autobusy, vlaky, lode a bicykle. Prvú časť cesty s viac ako 10 zastávkami za 11 dní úspešne zakončili v Budapešti. Tím bude na konci augusta pokračovať v ceste trvalo udržateľným spôsobom pozdĺž dolného toku Dunaja, od Budapešti po deltu Dunaja. Cieľom cesty je predviesť existujúce možnosti cestovania pozdĺž Dunaja bez vlastného auta.

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko vyhlásilo dňa 09.12.2016 prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci programu. Ide o otvorenú výzvu, t.j. žiadosti o nenávratný finančný príspevok (žiadosti o NFP) sa predkladajú v rámci jednotlivých kôl až do vyčerpania finančných prostriedkov programu. Uzávierka tohto kola výzvy je 28.02.2017. Úplné, riadne a v zmysle pokynov RO predložené žiadosti o NFP budú predložené Monitorovaciemu výboru v júni 2017.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č.6/2012“) a v súlade so Stratégiou rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 34/2016 zo dňa 22.04.2016 a v súlade s Povolením výnimky termínu predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka na rok 2016 schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 34/2016 zo dňa 22.04.2016 zverejňuje: Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre rok 2016

„Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložili dňa 14.10.2015 správu o hodnotení strategického dokumentu: „Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020“ spolu s návrhom dokumentu podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako nový riadiaci orgán pre programové obdobie 2014-2020 Programu Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko vyhlasuje výberové konanie na 2 voľné pozície projektových manažérov.